Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:42:28

Ei begär in uppgifter även i år om elnätsföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar

I mars kommer alla elnätsföretag som berörs av reglerna i kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG), att få en skriftlig begäran från Energimarknadsinspektionen (Ei) om att lämna in information om anslutna kraftproduktionsanläggningar till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät i sin tur sammanställer informationen och lämnar den till ENTSO-E*.

Enligt ellagen är nätföretagen skyldiga att ansluta elproduktion till elnätet. Vid anslutning gäller alltid reglerna i kommissionens förordning RfG. All elproduktion över 800 W som ansluts ska uppfylla de tekniska krav för anslutning som anges i RfG. Förordningen tillämpas i sin helhet i Sverige sedan april 2019.

Syftet med reglerna

I RfG fastställs harmoniserade regler för anslutning av elproduktion till elnätet. Reglerna syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor samt främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.

Nätföretagen ska lämna information även 2024

Ei har fått en begäran från Svenska kraftnät om att ta in information om nätföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar. Ei kommer därför i mars att skicka ut en begäran om information. Nätföretagen ska fylla i en Excel-fil, som vi skickar i samband med begäran, med uppgifter om hur många kraftproduktionsanläggningar som anslutits och därefter skicka svaret inom tre veckor till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät i sin tur sammanställer och skickar informationen till ENTSO-E. Acer** kommer också att få informationen.

Även 2023 begärde Ei att ett stort antal elnätsföretag skriftligen skulle komma in med uppgifter om hur mycket elproduktion som fanns anslutet i elnätet och hur mycket som anslutits sedan RfG trädde i kraft.

Mer information om RfG

Nätanslutning av generatorer (RfG) på ei.se. På sidan finns information, länkar och även en FAQ.

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer Länk till annan webbplats..

Förra årets nyhet: Ei begär in uppgifter om elnätsföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar.

Fotnot:  *ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.
**Acer, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter