Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:25:34

Ei:s granskning av elnätsföretags mätning av el 2022 och 2023 visar på brister

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2022 och 2023 granskat hur utvalda elnätsföretag lever upp till krav gällande mätning av el. Resultatet av tre separata tillsynsinsatserna visar att många elnätsföretag brister i att följa kraven. Ei har sammanfattat det som kommit fram i granskningen i en rapport.

Sedan 2022 har Ei granskat elnätsföretag inom tre separata regelområden:

  • Byte av mätmetod inom tre månader från kundens begäran.
  • Tydligt meddelande till kund i samband med val av elhandelsföretag.
  • Beräkning och rapportering av mätvärden för all överförd el.

Samtliga granskningar visar på brister i regelefterlevnad hos ett flertal elnätsföretag. Ei har meddelat förelägganden om åtgärd till de företag som uppvisat brister.

Finns brister hos flera elnätsföretag

Sammanfattningsvis visar Ei:s granskning följande inom de tre tillsynsinsatserna:

  • Mätmetod: Åtta av trettio elnätsföretag levde inte upp till kraven om byte av mätmetod inom tre månader. Vanliga orsaker till försening var brister i företagens IT-system och att företagen inte har åtkomst till kunders mätarplats för att genomföra byte av elmätare.
  • Tydlig information: Enligt mätföreskrifterna ska meddelande till kund i samband med val av elhandelsföretag vara tydligt då det fungerar som en kvittens på att valet har genomförts. Granskningen visar att en majoritet av de åtta elnätsföretagen inte levde upp till det kravet. Den vanligaste bristen var att det inte framkom tillräckligt tydligt varför meddelandet skickades till kunden.
  • Mätvärden: En majoritet av de tio granskade elnätsföretagen hade brister i att mäta, beräkna och rapportera mätvärden för överförd el. Företag med flest saknade mätvärden under långa perioder rapporterade att problemet uppstod i samband med installation av nya elmätare. Teknik som används för insamling av mätvärden från äldre mätare slutar att fungera i takt med att nya elmätare installeras i ett område.

Det fullständiga resultatet finns att läsa i promemorian:

Tillsyn mätning och rapportering av el (Ei PM2024:02) Öppnas i nytt fönster.

Nyhet om tillsyn för 2024: Ei genomför tre tillsynsinsatser under året riktade mot mätning av el Länk till annan webbplats.

Tillsyn och regelverk som gäller

I ellagen finns det regler om kundens rätt till byte av mätmetod. Det innebär att ska elnätsföretaget inom tre månader meddela elhandelsföretaget att önskad mätmetod ersätter månadsvis mätning. Ei har utfört tillsynsinsatser inom detta område sedan 2019.

Nätföretagets meddelande till kunden är viktigt eftersom det ger kunden möjlighet att reagera om elleveransen påbörjats eller övertagits mot kundens vilja. Detta regleras i mätföreskrifterna, kapitel 10–11. Ett korrekt meddelande från elnätsföretaget motverkar också att mindre seriösa elhandelsföretag kontaktar kunden i syfte att vilseleda och ta över elleveransen. Det är därför angeläget att kunden får ett korrekt meddelande från elnätsföretaget. Ei har tagit fram en vägledning om hur dessa meddelanden ska utformas och tillämpas:

Meddelanden till kund vid val av elleverantör (ei.se) Länk till annan webbplats.

Elnätsföretaget ska rapportera mätvärden med samma upplösning som de har registrerats. Detta gäller enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2023:1). Det är en grundläggande funktion på elmarknaden.

Föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2023:1) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter