Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:22:04

Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei?

Flera elnätsföretag har den senaste tiden meddelat att de höjer elnätsavgiften. För många kunder har därmed kostnaden för att få elen överförd till sin bostad ökat rejält. Är det verkligen tillåtet med så stora höjningar och vad gör egentligen Energimarknadsinspektionen (Ei)?

Det korta svaret på frågan är att elnätsföretagen har rätt att höja sina avgifter – så länge som företagets intäkter håller sig under det maxtak (intäktsram) som Ei beslutat om. Ei anser dock att nuvarande lagstiftning och beräkningsmetod gör att maxtaket blir för högt. Det i sin tur gör att elnätsföretagen kan ta ut högre elnätsavgifter av sina kunder än vad som är rimligt.

– Det finns flera förklaringar till att elnätsavgifterna är höga, bland annat den allmänna prisökningen och höga räntor. Men vi ser också ett stort behov av att lagstiftningen ändras. Det är viktigt att företagen får täckning för sina effektiva kostnader och investeringar och därtill en rimlig vinst, men inte mer, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei. Så som det ser ut idag har elnätsföretagen möjlighet, även om inte alla företag utnyttjar den möjligheten, att ta ut högre nätavgifter än vad som motsvarar deras faktiska kostnader.

Så här funkar det

Elnätsverksamhet är naturliga monopol vilket medför att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte är försvarbart att bygga flera parallella elnät inom ett och samma område. För att undvika att detta händer är elnätsföretagen också legala monopol.

Eftersom det inte finns någon konkurrens regleras elnätsverksamheten av Energimarknadsinspektionen (Ei). Regleringen innebär att Ei i förväg och för fyra år i taget sätter ett tak (ett maxbelopp) för summan av avgifterna som ett elnätsföretag får ta ut av sina kunder. Det kallas för företagets intäktsram. Intäktsramen ska täcka företagets löpande kostnader och kostnader för investeringar, till exempel utbyggnad av elnätet. Intäktsramen medger också att företaget får ta ut en vinst.

Elnätsföretagen väljer själva om de vill nyttja hela sin intäktsram eller inte. Där kan exempelvis företagens ägarförhållanden ha betydelse. Ett kommunalt bolag, en ekonomisk förening eller ett börsnoterat företag kan ha olika ägarkrav att förhålla sig till.

Vad är problemet?

Men om det är Ei som beslutar hur mycket pengar företagen får ta ut av sina kunder, varför sänker inte myndigheten nivån på intäktramen?

– Att elnätsföretagens intäktsramar varit höga beror på flera saker. Förutom hög inflation och höga räntor, anser vi att den beräkningsmetod som används idag när maxtaket för företagens intäkter beräknas gör att elnätsföretagens överkompenseras, och så ska det inte vara. Dessutom har Ei:s beslut ofta överklagats, vilket lett till att maxtaket höjts ytterligare. Nu har vi därför påbörjat ett arbete för att byta metod, men för att bytet ska kunna genomföras behövs vissa lagändringar, säger Tommy Johansson.

Problem med hur anläggningar värderas

De problem som Ei ser med den metod som används idag gäller bland annat hur nätföretagens anläggningstillgångar värderas. Enligt nuvarande regelverk värderas anläggningstillgångarna utifrån vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa in idag. Ei anser att det historiskt lett till att nätföretagen blivit överkompenserade i relation till deras faktiska kostnader. Enligt Ei borde anläggningstillgångar i stället värderas till verkligt anskaffningsvärde.

När kan det bli en förändring?

För att ändra beräkningsmetod krävs en lagändring. Om den kommer till stånd kan en ny beräkningsmetod vara på plats till intäktsramsbesluten för perioden 2028–2031. Ei arbetade för att den nya beräkningsmetoden skulle införas till elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027 skulle beslutas, men det visade sig att det inte fanns legala förutsättningar att genomföra förändringen redan då.

– Vi måste förhålla oss till den lagstiftning som gäller, så därför var det inte möjligt att göra förändringen för perioden 2024–2027. Men nu ser det ut som att lagändringar är på gång och vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt, så att vi till nästa fyraårsperiod kan göra de förändringar som vi anser behövs för att få en reglering som både främjar elektrifieringen och är rimlig för kunderna, säger Tommy Johansson.

Inom några månader är alla beslut om elnätsföretagens intäktsramar för 2024–2027 klara. Besluten är fattade enligt den metod som finns idag. Intäktsramarna kommer att bli högre än tidigare och därmed ge elnätsföretagen möjlighet att höja elnätsavgifterna ytterligare, men det är för tidigt att ge några exakta siffror innan alla beslut är fattade.

Ny reglering inget hot mot elektrifieringen

Även med en ny metod för beräkning av intäktsramar är det troligt att elnätsavgifterna kommer att vara relativt höga även i framtiden. Bland annat för att elnäten behöver moderniseras och byggas ut för att möjliggöra en ökad elektrifiering och den gröna omställningen. Elnätsregleringen måste därför ge förutsättningar för, och stödja den utbyggnad av elnätet som vi står inför.

– Vi är fullt medvetna om att det krävs stora investeringar i elnätet framöver. Det är dock inget skäl att fortsätta med en reglering som överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader. Det är viktigt i det sammanhanget att klargöra att nätföretagen i intäktsramarna får täckning för sina investeringar, även efter ett eventuellt byte av beräkningsmetod, säger Tommy Johansson.

Mer om elnätsreglering finns att läsa här: Elnätsreglering

Lagstiftningen ses över – förslag om nya regler

I mars 2022 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle se över reglerna om de avgifter som elnäts- och naturgasföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med EU:s elmarknadsdirektiv och gasmarknadsdirektiv, bland annat med utgångspunkt i den så kallade Tysklandsdomen Länk till annan webbplats.

Utredningen, som nu är klar, skulle också se över överklagandebestämmelserna samt ta till vara kundernas intressen och nätföretagens roll i utvecklingen och utbyggnaden av el- och naturgasnäten i Sverige för att på bästa sätt kunna möta nuvarande och framtida utmaningar.

Mer om utredningen finns att läsa på regeringens webbplats: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena Länk till annan webbplats.

I utredningen finns flera förslag på lagändringar som föreslås träda i kraft i januari 2025.

Utredningen Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät Länk till annan webbplats..

Utredningen har skickats på remiss och svaren skulle vara inne senast den 5 februari 2024. Ei är en av de intressenter som svarat på remissen.

Ei:s remissvar samt webbnyhet gällande utredningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter