Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:22:24

Ei är positiv till förslag om ändrad reglering av elnätsföretag och gasnätsföretag

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) svarat på regeringens remiss Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät SOU 2023:64. Utredningen föreslår flera lagändringar gällande främst regleringen av el- och gasnätsföretagens intäktramar. Ei ställer sig bakom de allra flesta av förslagen.

Utredningen innehåller en bred översyn av bestämmelserna i ellagen och naturgaslagen vad gäller intäktsramar, avgifter för anslutning och överföring samt balans- och stödtjänster.

Ei välkomnar särskilt de förslag som handlar om en ändrad reglering av el- och gasnätsföretagens intäktsramar.

– Vi delar utredningens uppfattning att det är nödvändigt att ändra regelverket för att Sverige ska leva upp till de krav som finns i EU:s el- och gasmarknadsdirektiv. Ändringarna stärker Ei:s oberoende och ger oss förutsättningar att självständigt utforma regleringen om nätföretagens intäktsramar inom de ramar som unionsrätten ger oss. Utredningens förslag är bra och vi kan med några få undantag ställa oss bakom det som utredningen föreslagit, säger Ei:s chefsjurist Göran Morén.

Lagändringar är nödvändiga

Ett syfte med utredningen har varit att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med det europeiska elmarknadsdirektivet och gasmarknadsdirektivet.

Bakgrunden är bland annat ett mål som togs upp i EU-domstolen 2021 där EU-kommissionen ansåg att Tyskland inte införlivat delar av el- och gasmarknadsdirektiven på ett korrekt sätt. Domstolen gav EU-kommissionen rätt. Den så kallade Tysklandsdomen innebar att även det svenska regelverket vad gäller bland annat regleringen av el- och naturgasföretagens intäktsramar behövde ses över.

I samband med domen blev det också tydligt att tillsynsmyndigheten, det vill säga Ei i Sverige, ska vara oberoende från andra aktörer, såväl privata som offentliga inkluderat lagstiftaren, och att myndigheten har exklusiva befogenheter i sitt beslutsfattande.

Några av utredningens förslag

Utredningen innehåller många förslag på ändringar gällande reglering av elnätsföretagens och naturgasföretagens intäktsramar. Ei delar utredningens bedömning om att delar av ellagen och naturgaslagen behöver ändras för att den svenska lagstiftningen ska vara förenlig med EU-lagstiftningen.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Det övergripande ramverket behålls från tidigare lagstiftning, till exempel skyldighet att fastställa intäktsramar, bestämmelser om omprövning och att tillsynsperioden ska vara fyra år.
  • Lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet upphävs.
  • Reglerna om avvikelser efter tillsynsperioden ändras så att det blir möjligt att under vissa förutsättningar använda outnyttjat underskott under en tredje tillsynsperiod.
  • Skyndsamhetskrav införs vid handläggning i domstol i mål som gäller överklagade beslut om intäktsram, omprövning av intäktsramen, avvikelser från intäktsramen och överdebiteringstillägg.
  • Ekonomiska experter ska ingå i rättens sammansättning i förvaltningsrätt och kammarrätt vid avgörandet av de mål som nämns i punkten ovan.
  • Kundernas ställning stärks genom att ett lagstadgat krav införs på offentlig konsultation när metoderna för att beräkna intäktsramar fastställs. Förslaget innebär att Ei ska publicera preliminära metoder och ge relevanta aktörer (bland annat nätföretag och nätkunder) möjlighet att lämna synpunkter inom skälig tid. Ei ska, senast när beslut om intäktsram meddelas, redogöra för de synpunkter som kommit in och bedömer hur dessa ska tas om hand.

Ei håller med om det mesta

Ei är ställer sig positiv till den övervägande delen av utredningens förslag och delar utredningens uppfattning om att den nationella lagstiftningen måste anpassas för att harmonisera med EU-rätten. I några delar skiljer sig dock Ei:s bedömning från utredningens. Det gäller förslaget att kravet på skäliga villkor för anslutning bör utgå ur lagtexten. Vidare har Ei synpunkter på förslaget att bestämmelser för inmatning av el ska tas bort från ellagen.

Ändringar i ellagen och naturgaslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Här hittar du Ei:s remissvar: Remiss av betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

Bakgrund

I mars 2022 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle se över reglerna om de avgifter som elnäts- och naturgasföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur.

Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med det europeiska elmarknadsdirektivet och gasmarknadsdirektivet, bland annat med utgångspunkt i den så kallade Tysklandsdomen. Länk till annan webbplats.

Utredningen skulle också se över överklagandebestämmelserna samt ta till vara kundernas intressen och nätföretagens roll i utvecklingen och utbyggnaden av el- och naturgasnäten i Sverige för att på bästa sätt kunna möta nuvarande och framtida utmaningar.

Utredningen Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64) Länk till annan webbplats. finns att läsa på regeringens webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter