Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:00:16

Klargörande om möjligheten att ansluta laddstolpar

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar klargjort att det är möjligt att dra ledningar från bostadshus till laddstolpar utan att det krävs tillstånd enligt ellagen.

Mark- och miljööverdomstolen har den 5 december 2023 meddelat två domar som innebär att det inte är nödvändigt med en separat anslutningspunkt till koncessionerat nät (elnät som har tillstånd) för ledningar från en byggnad till laddstolpar. Dessa avgöranden ger vägledning för tolkningen av IKN-förordningen i liknande situationer.

Domstolens avgöranden gäller hur bestämmelsen 22 b § 1 i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen Länk till annan webbplats., den så kallade IKN-förordningen, ska förstås. Undantaget omfattar ledningar som syftar till att i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon.

Domstolens bedömning är att det inte finns något hinder mot att koppla samman en byggnad och en elledning som omfattas av undantag enligt 22 b § IKN-förordningen. Domstolen betonade att denna tillämpning är i linje med den aktuella undantagsbestämmelsens syfte, vilket är att underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur och förenkla överföringen av el till elfordon, oavsett platsen för laddstolpen.

Mark- och miljööverdomstolens domar från den 5 december 2023 hittar du här: M 494-23 Pdf, 119.6 kB. och M 5338-23 Pdf, 1.7 MB..

Vad är IKN-förordningen?

För att bygga och använda en starkströmsledning är huvudregeln att det krävs nätkoncession (tillstånd). Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och kallas för icke koncessionspliktiga nät, vilket förkortas IKN. IKN-förordningen är en fullständig lista över elledningar och elnät som inte kräver detta tillstånd.

Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men vid oklarhet om en ledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession, går det att begära ett bindande besked från Ei.

Här kan du läsa mer om undantag från kravet på nätkoncession (IKN).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter