Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:13:54

Ei har beviljat Svenska kraftnät möjlighet att fortsätta upphandla stödtjänsten FCR-N symmetriskt

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit beslut om Svenska kraftnäts ansökan om undantag från att upphandla balanskapacitet av typen FCR-N* uppåt respektive nedåt var för sig. Beslutet innebär att Svenska kraftnät kan fortsätta upphandla FCR-N gemensamt till och med 31 december 2025.

Enligt förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen) artikel 6.9 ska upphandlingen av balanskapacitet uppåt och nedåt utföras var för sig, om inte Ei godkänner ett undantag från detta krav. Med uppåt och nedåt avses kapacitet för upp- respektive nedreglering.

Svenska kraftnät har idag ett undantag som gör det möjligt att upphandla stödtjänsten FCR-N symmetriskt, vilket innebär att de upphandlar upp- respektive nedregleringskapacitet gemensamt. Detta undantag gäller till den 31 december 2023. Med Ei:s nya beslut beviljas Svenska kraftnät att fortsätta upphandla FCR-N symmetriskt för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2025.

Grund för beslutet

Ei har gått igenom Svenska kraftnäts ansökan som, i linje med elmarknadsförordningen artikel 6.9, ska utvärdera och visa att ett undantag från separat upphandling av balanskapacitet uppåt respektive nedåt leder till ökad ekonomisk lönsamhet.

I ansökan har Svenska kraftnät visat att det på kort sikt är ekonomiskt lönsamt med fortsatt symmetrisk upphandling av FCR-N och därför har Ei beviljat undantag från grundregeln i ytterligare två år.

I samband med undantagsansökan har marknadsaktörer fått möjlighet att lämna synpunkter genom samråd.

Fotnot:* FCR-N är en förkortning av den engelska beteckningen för frekvenshållningsreserv normaldrift ; Frequency Containment Reserve – Normal.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter