Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:24:05

Hur går arbetet med kortare ledtider och elmarknadens funktion och utveckling? Det här har skett under 2023

Under tre år, 2022 till 2024, ska Energimarknadsinspektionen (Ei), Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket följa upp samhällets elektrifiering och elsystemets utveckling. Nu är uppföljningen för 2023 klar.

I maj 2022 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket i uppdrag att göra myndighetsgemensamma uppföljningar av samhällets elektrifiering och elsystemets utveckling inklusive elproduktionen under åren 2022 till 2024. Nu har myndigheterna lämnat 2023 års rapport till regeringen. Uppdraget samordnas av Energimyndigheten och övriga myndigheter bidrar med olika delar.

Ei har följt upp kortare ledtider och elmarknadens utveckling

Ei ansvarar för den del av uppdraget som handlar om att följa upp arbetet med att halvera ledtiderna för nya elnät samt anslutning av laddningsinfrastruktur. Ei har även redogjort för nuläget vad gäller elmarknadens utformning och utveckling.

Exempel på vad som skett under året

Våren 2023 lämnade Ei, tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer Ei R2023:09 till regeringen.

I rapporten identifieras en rad åtgärder som myndigheter och nätägare tillsammans kan genomföra utan att det krävs lagändringar. Dessa åtgärder bedöms kunna korta ledtiderna med en tredjedel. Arbetet med att förkorta ledtiderna för nya elnät fortsätter nu hos Ei och Svenska kraftnät, i samverkan med bland annat elnätsföretagen.

Under 2022 har Ei även analyserat ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet och rapporten Ei R2022:08, med förslag på åtgärder, lämnades till regeringen i december 2022. I rapporten lyftes bland annat villkorade avtal och nätutvecklingsplaner som åtgärder som skulle kunna bidra till kortade ledtider när kapaciteten i elnätet är begränsad. Frågan om villkorade avtal utreddes vidare för att se vilka regler som påverkar användandet av den typen av avtal, hur de ska tolkas och vad de innebär för hur nätföretagen kan använda villkorade avtal. Utredningen finns här: Villkorade avtal Ei R2023:8 .

Under året har Ei även arbetat med att ta fram föreskrifter för vad nätutvecklingsplaner ska innehålla och hur de ska offentliggöras. Föreskrifterna beräknas vara klara kring årsskiftet för att träda i kraft i februari 2024. Enligt föreskrifterna ska elnätsföretagen rapportera in sina nätutvecklingsplaner för åren 2025–2034 till Ei senast den 31 december 2024.

Elmarknadens utformning har diskuterats

Mycket arbete pågår även inom området elmarknadens utveckling. Energiomställningen till fossilfri elproduktion och att fler områden elektrifieras kommer att ställa nya krav på elsystemet, bland annat genom en högre elförbrukning och en mer variabel elproduktion. I årets redovisning fokuseras bland annat på de förslag till ändringar av elmarknadens design som finns på EU-nivå. Syftet med Europeiska kommissionens förslag är att snabba på utbyggnaden av förnybar elproduktion och utfasningen av gas, göra elkonsumenter mindre påverkade av volatila priser samt ge bättre skydd till elkonsumenter. Dessutom föreslår Europeiska kommissionen att integriteten och transparensen på den europeiska elmarknaden stärks.

Den gemensamma bedömningen från de myndigheter som bidragit i uppföljningen är liksom förra året att elmarknaden i grunden fungerar väl, även om det finns behov av förbättringar och åtgärder. Områden som lyfts som särskilt viktiga att fortsätta följa upp är flexibilitet, risksäkringsmöjligheter, stödtjänster, inträdeshinder för ny, eller utökad, samhällsekonomiskt nödvändig produktion och elnät, samt resurstillräckligheten.

Ny uppföljning 2024

De rapporter som nu har lämnats till regeringen är de andra uppföljningarna av samhällets elektrifiering. En sista myndighetsgemensam uppföljning ska lämnas i december 2024.

Här finns rapporterna och mer information

Ei:s uppföljning enligt deluppdraget finns redovisat i promemorian: Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering - Deluppdrag 3.

Den gemensamma rapporten finns på Energimyndighetens webbplats: Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering Rapportering 2023 Länk till annan webbplats.

Nyhet på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter