Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:17:12

Ei har granskat om elnätsföretag följer EU-reglerna vid anslutning av produktionsanläggningar

Under 2022 och 2023 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl elnätsföretag följer kraven i den EU-lagstiftning som handlar om nätanslutning av generatorer (kommissionsförordningen RfG). Tillsynen visar att flera av företagen inte följer reglerna, men att de efter tillsynen har rättat till bristerna.

EU-bestämmelserna om nätanslutning av generatorer (RfG) tillämpas i sin helhet sedan våren 2019. Syftet med regelverket är att öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den europeiska elmarknaden.

Under 2021 genomförde Ei en första tillsyn för att se hur väl elnätsföretagen lever upp till kraven i regelverket i samband med att de ansluter en ny produktionsanläggning till elnätet. Granskningen som omfattade fyra företag visade att reglerna inte följdes fullt ut. Under 2022 och 2023 har Ei genomfört ytterligare en tillsyn, denna gång granskades sammanlagt tio företag.

Två delar i regelverket granskades

Det som Ei specifikt har tittat på i tillsynen under 2022 och 2023 är dels om det finns ett anslutningsavtal mellan elnätsföretaget och den anläggning som anslutits, dels om elnätsföretaget har offentliggjort den förteckningen över information, dokument som måste offentliggöras enligt den del i regelverket som handlar om överensstämmelseprövning.

– I granskningen har vi frågat fem företag om deras anslutningsavtal och ytterligare fem företag om hur de offentliggjort dokument kopplade till överensstämmelseprövningen, säger Marcus Tjäder, analytiker på Ei.

Granskningen visar att flera av företagen inte lever upp till kraven och att reglerna ibland upplevs som krångliga. Det gäller främst reglerna om hur anslutningsavtalen ska vara utformade. Bristerna gällande överenstämmelseprövningen handlar mer om att några av företagen helt enkelt missat att publicera det som ska publiceras.

Bristerna åtgärdas

Efter granskningen har de företag som visade brister gällande anslutningsavtalen åtgärdat dessa. De företag som inte offentliggjort överenstämmelseprövningen har fram till den sista december på sig att göra detta.

Granskningen sammanfattas i promemorian: Ei PM2023:05 Tillsyn RfG Granskning av nätföretagens anslutningsavtal och publicering av kraven för överensstämmelseprovning.

Planen är att Ei fortsätter med tillsynen över reglerna i RfG även kommande år, då fler elnätsföretag kommer att granskas. Då det har visat sig att många företag tycker att reglerna är krångliga finns en lista på ei.se med vanliga frågor om svar om regelverket: FAQ om kommissionsförordningar

Därför granskar Ei att företagen följer reglerna

I Sverige är det Ei som i egenskap av tillsynsmyndighet ska säkerställa att företagen följer de bestämmelser som finns i Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) Länk till annan webbplats..

Reglerna är desamma för alla EU-länder och syftet är att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på EU:s elmarknad, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela EU.

Omställningen till högre andel intermittent producerad el riskerar att skapa driftsäkerhetsproblem. RfG säkerställer att nyanslutna och ombyggda anläggningar bidrar till att stabilisera elnäten. Säker systemdrift underlättas om det finns ett nära samarbete mellan ägare av kraftproduktionsanläggningar och nätföretagen. Därför är det viktigt att reglerna följs.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter