Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:14:07

Påminnelse om enkät som riktar sig till intressenter och aktörer på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill identifiera om det har uppstått nya hinder på elmarknaden eller om det finns risker för marknadsmisslyckanden. Enkäten riktar sig till intressenter och aktörer på elmarknaden och är öppen till och med den 10 maj 2023.

Ei fick 2022 i uppdrag av regeringen att följa upp nio av de föreslagna åtgärderna i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion. I uppdraget ingår också att analysera om det uppstått nya hinder eller om det finns risker för marknadsmisslyckanden kopplat till åtgärdslistan i elmarknadsförordningen (2019/943), artikel 20.3.

Genom en webbenkät ges aktörer och intressenter möjlighet att komma med synpunkter. Enkäten kan besvaras via nedan länk fram till den 10 maj 2023. Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i en rapport som redovisas senast den 1 december 2023.

Webbenkät avseende Ei:s uppdrag att årligen avrapportera om förslag till genomförandeplan Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Bakgrund till uppdraget

I rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion som Ei lämnade till regeringen 2020 föreslog Ei tolv åtgärder som bör ingå i en genomförandeplan i enlighet med artikel 20.3 i elmarknadsförordningen. Ei ska varje år, till dess att åtgärderna är genomförda, följa upp genomförandeplanen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder. En rapport ska därför skickas in till Regeringskansliet senast den 1 december varje år från 2022 till 2025.

Nyhet om regeringsuppdraget att årsvis avrapportera om genomförandeplanen.

Rapport: Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei R2022:09) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter