Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:55:50

Ei ber intressenter och aktörer att besvara en enkät för att identifiera hinder på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska följa upp nio av de åtgärder som finns med i det förslag till genomförandeplan som lämnades till regeringen 2020. Genom en webbenkät vill Ei identifiera om det har uppstått nya hinder på elmarknaden eller om det finns risker för marknadsmisslyckanden. Enkäten är öppen till och med den 25 maj 2023.

Ei fick 2022 i uppdrag av regeringen att följa upp nio av de föreslagna åtgärderna i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion. I uppdraget ingår också att analysera om det uppstått nya hinder eller om det finns risker för marknadsmisslyckanden kopplat till åtgärdslistan i elmarknadsförordningen (2019/943), artikel 20.3.

I webbenkäten ges aktörer och intressenter möjlighet att komma med synpunkter på om de upplever några hinder eller behov kopplat till de åtgärder som listas i artikel 20.3 i elmarknadsförordningen.
Enkäten kan besvaras via nedan länk fram till den 25 maj 2023. Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i en rapport som redovisas senast den 1 december 2023.

Till webbenkät avseende Ei:s uppdrag att årligen avrapportera om förslag till genomförandeplan (anpdm.com) Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Bakgrund till uppdraget

I rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion som Ei lämnade till regeringen 2020 föreslog Ei tolv åtgärder som bör ingå i en genomförandeplan i enlighet med artikel 20.3 i elmarknadsförordningen. Ei ska varje år, till dess att åtgärderna är genomförda, följa upp genomförandeplanen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder. En rapport ska därför skickas in till Regeringskansliet senast den 1 december varje år från 2022 till 2025.

Nyhet om regeringsuppdraget att årsvis avrapportera om genomförandeplanen Länk till annan webbplats.

Rapport: Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei R2022:09) Länk till annan webbplats.

Åtgärdspunkter artikel 20.3 i elmarknadsförordningen

I webbenkäten önskar Ei få in synpunkter på åtgärdspunkterna i artikel 20.3 i elmarknadsförordningen. Se förklaring av varje punkt:

  • Punkt a) syftar till att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning. Det kan handla om att medlemsstaten exempelvis inte har genomfört europeiska regelverk fullständigt eller att nationell lagstiftning riskerar att stå i konflikt med syftena i de europeiska regelverken.
  • Punkt b) innebär att eventuella nationella regler om pristak ska undanröjas.
  • Punkt c) berör införandet av en mekanism för bristprissättning för balansenergi såsom avses i artikel 44.3 i balansförordningen.
  • Punkt d) syftar till att öka sammanlänkningskapaciteten och den interna nätkapaciteten för att nå åtminstone sina sammanlänkningsmål såsom avses i artikel 4.1 d) i förordning (EU) 2018/1999.
  • Punkt e) betonar vikten av att möjliggöra egenproduktion, energilagring, åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet genom att anta åtgärder för att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning.
  • Punkt f) handlar om att upphandlingen av balanserings- och stödtjänster ska vara marknadsbaserad och kostnadseffektiv.
  • Punkt g) handlar om att medlemsstaten som en del i genomförandeplanen ska avskaffa reglerade priser på marknaden för slutkunder.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter