Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:57:33

På remiss: Reviderade föreskrifter om leveranskvalitet – synpunkter senast 2 maj 2023

Nu finns ett förslag på reviderade föreskrifter om leveranskvalitet. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna till och med den 2 maj 2023.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu tagit fram ett förslag på en reviderad version av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Revideringen innebär att flera av skrivningarna i nuvarande föreskrift har uppdaterats. Föreskriften har även kompletteras med nya regler kopplade till ett nytt bemyndigande som Ei fick av regeringen förra året. Genom det nya bemyndigandet har Ei möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen som säger att ett avbrott aldrig får överstiga 24 timmar.

Anledningen till att föreskrifterna revideras är bland annat en anpassning till nya förutsättningar, till exempel ny europeisk standard för spänningskvalitet. Ytterligare en anledning är att fler nyanslutningar nekas anslutning, vilket gör att Ei ser ett behov av att modernisera reglerna för att möta dagens behov.

Föreskriftens fyra delar

Leverenskvalitetsföreskriften, både den nuvarande och det reviderade förslaget, är uppdelad i fyra delar, tre för leveranssäkerhet och en för spänningskvalitet:

  1. Funktionskrav för vissa lastintervall (4 kap.), tillåten avbrottslängd för uttags- och gränspunkter från och med 2 MW.
  2. Krav på trädsäkra ledningar med en spänning över 25 kV (5 kap.)
  3. God kvalitet kopplat till antalet avbrott som drabbar en enskild kund (6 kap.)
  4. Spänningskvalitet (7 kap.)

Förslag på ändringar

  • Den 1 juli 2022 gav regeringen Ei rätt att meddela föreskrifter om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen, eftersom kravet inte bedöms vara samhällsekonomiskt motiverat i alla situationer. Det har även framkommit att det för vissa situationer behövs undantag från funktionskravet för vissa lastintervaller i Ei:s föreskrifter (4 kap. EIFS 2013:1) av samma anledning. I de reviderade leveranskvalitetsföreskrifterna föreslås att det ska finnas möjlighet att söka om undantag från båda dessa krav. Det införs även undantag för elproduktionsanläggningar och energilageranläggningar samt, under vissa förutsättningar, för gränspunkter.
  • För krav på trädsäkra ledningar föreslås tydligare regler i de reviderade föreskrifterna. De ska möjliggöra olika lösningar för att undvika avbrott i anläggnings- och gränspunkter på grund av trädpåfall.
  • För antal avbrott föreslås att det vid fastställandet om överföringen är av god kvalitet tas hänsyn till att avbrotten kan ske under olika år, men under en rullande ettårsperiod. Bedömningsgrunden för om överföringen är av god kvalitet eller inte, har tydliggjorts i förslaget. I förslaget gäller bestämmelsen för alla kunder och inte bara lågspänningskunder som i nuvarande leveranskvalitetsföreskrifter.
  • För spänningskvalitet föreslås tydligare regler och uppdaterade krav som stämmer överens med standardutvecklingen.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Så här lämna du synpunkter

Synpunkter på Ei:s förslag på reviderade leveranskvalitetsföreskrifter skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2020-103616. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 2 maj 2023.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter