Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:58:10

Nu finns en sammanfattning av Ei:s marknadsövervakning 2022

Ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi samt kontrollera att marknadsaktörer rapporterar korrekt information till systemansvarig. Nu finns en sammanfattning av det arbete som Ei utförde inom området under 2022.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

Fler REMIT-ärenden 2022 än 2021

I 2022 års summering går att läsa att Ei har behandlat fler ärenden om misstänkta överträdelser enligt REMIT-förordningen under 2022 jämfört med 2021. Under året har Ei:s granskning av transaktionsdata resulterat i 22 misstänkta överträdelseärenden. Utöver det har Ei öppnat två egeninitierade ärenden. Några av ärendena har sedan lämnats över till Ekobrottsmyndigheten.

Fler granskningar av marknadsmeddelanden

Ei har under 2022 manuellt granskat 2 427 marknadsmeddelanden enligt transparensförordningen. Antalet meddelanden var något fler under 2022 jämfört med 2021. Av de 2 472 meddelandena krävde cirka 12 procent en djupare granskning för att Ei skulle kunna bedöma om de var bristfälliga eller inte, vilket var en högre andel än under 2021.

Så här jobbar Ei med REMIT

När det gäller REMIT-förordningen övervakar Ei grossistmarknaderna för el och gas, genom att granska transaktionsdata som samlas in av EU-myndigheten ACER Länk till annan webbplats..

I första hand får varje nationell tillsynsmyndighet ta del av data som gäller handel i det egna landet. Men genom samarbetet på EU-nivå har tillsynsmyndigheterna möjlighet att också dela vissa data med varandra, exempelvis vid händelser som behöver utredas gemensamt. Ei har även ingått en särskild överenskommelse med den danska och den finska tillsynsmyndigheten som innebär att myndigheterna kan dela transaktionsdata med varandra.

Förutom att Ei får tillgång till transaktionsdata via ACER kan marknadsaktörer och allmänheten tipsa Ei om misstänkta fall av överträdelser av REMIT-förordningen.

När Ei får information om en misstänkt överträdelse bedömer myndigheten om det har skett en överträdelse av regelverket, och om så är fallet lämnas ärendet över till Ekobrottsmyndigheten (EBM).

Så här jobbar Ei med transparensförordningen

Transparensförordningen anger bland annat tidsgränser för när aktörer måste offentliggöra information i form av marknadsmeddelanden och hur snabbt informationen ska offentliggöras.

Ei går kontinuerligt igenom marknadsaktörernas redovisning av marknadsmeddelanden. Om ett marknadsmeddelande inte uppfyller kraven i transparensförordningen kontaktar Ei aktören för mer information. Ei kan även kräva en redogörelse för vad som har hänt i det specifika fallet och eller en beskrivning av aktörens rutiner kring offentliggörande av informationen. Om Ei kommer fram till att aktören inte följer tranparensförordningens bestämmelser kan myndigheten fatta beslut om åtgärder i ett så kallat föreläggande.

Ei samarbetar med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna i granskningen av marknadsmeddelanden för Norden och Baltikum.

Övrig marknadsövervakning

Förutom marknadsövervakning enligt REMIT-förordningen och Transparensförordningen har Ei under året inlett en samverkan med Finansinspektionen om övervakning och tillsyn av energi- och elderivatmarknaden. Samverkan innebär ökat informationsutbyte, upparbetade kontaktvägar och löpande avstämningar mellan myndigheterna. Syftet med samarbetet är att säkerställa stabiliteten på marknaden, skapa förutsättningar för korrekt och sund prissättning och säkra förtroendet för energi- och elderivatmarknaderna.

Promemorian Marknadsövervakning 2022 (Ei PM2022:03) finns att läsa i sin helhet på ei.se.

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter