Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:31:49

Marknadsövervakning 2022 Ei PM2023:03

En del av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka de svenska energimarknaderna för att säkerställa att aktörerna följer de regler som gäller på grossistmarknaden. Ei har tillsyn över grossistmarknaderna för energi och granskar inom ramen för detta bland annat att bestämmelserna om förbud mot insiderhandel respektive otillbörlig marknadspåverkan följs, liksom olika rapporteringsskyldigheter och skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Ei granskar också att reglerna om transparens iakttas av elmarknadernas aktörer. Detta ska sammantaget leda till en mer välfungerande grossistmarknad för el. Denna promemoria har tagits fram av Ei för att informera om vårt uppdrag och vår övervakning av grossistmarknaderna för energi under 2022. Vi beskriver de bestämmelser som ligger till grund för marknadsövervakningen samt hur år 2022 såg ut utifrån ett marknadsövervakningsperspektiv. Promemorian innehåller utöver detta ett urval av statistik över Ei:s ärenden samt övergripande information om den marknadsövervakning som skett på EU-nivå.