Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:37:29

Ei har fattat beslut om risksäkringsprodukter mellan elområden i Sverige och Danmark

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om hantering av risksäkringsmöjligheterna mellan elområden i Sverige och Danmark. Beslutet innebär att Svenska kraftnät och dess motsvarighet i Danmark, Energinet, ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än överföringsrättigheter görs tillgängliga för marknaden.

På en väl fungerande elmarknad är det viktigt att det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring. I Sverige sker idag risksäkring mellan elområden med hjälp av bland annat EPAD:s (Electricity Price Area Differentials) tillsammans med systempriskontrakt. I Danmark används detsamma, men även överföringsrättigheter används mellan elområdena DK1-DK2 och mot Tyskland och Nederländerna.

Risksäkringsmöjligheter har utvärderats

Ei och den danska tillsynsmyndigheten, Forsyningstilsynet (DUR) har utvärderat risksäkringsmöjligheterna och gjort en bedömning gällande elområdesgränserna SE3 och DK1 samt SE4 och DK2. Mot bakgrund av analysen från 2020 har Ei dragit slutsatsen att risksäkringsmöjligheterna är tillräckliga i SE3 och SE4, men att det finns förbättringspotential, medan DUR i sin analys som genomfördes under 2022 anser att risksäkringsmöjligheterna är otillräckliga i DK1 och DK2.

Bristande risksäkringsmöjligheter kan hanteras antingen genom att de systemansvariga, i det här fallet Svenska kraftnät i Sverige och Energinet i Danmark, ställer ut så kallade långsiktiga överföringsrättigheter, eller genom att säkerställa att det finns andra typer av långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring mellan elområden.

Samordnat beslut

Den 23 januari 2023 beslutade Ei att Svenska kraftnät inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen DK1 –SE3 (Beslut DK1-SE3) och DK2 - SE4 (Beslut DK2-SE4). DUR fattade beslut med samma innebörd för Energinet den 14 december 2022. Ei:s och DUR:s beslut innebär att Svenska kraftnät och Energinet ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4 görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Läs mer här om Artikel 30 Beslut om prissäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark och Sverige

Vad händer nu?

Nu ska Svenska kraftnät och Energinet utarbeta de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga. Senast den 31 juli 2023 ska de lämna in förslaget samtidigt till de behöriga tillsynsmyndigheterna, i det här fallet till Ei och DUR, för godkännande.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Om FCA-förordningen

Den 17 oktober 2016 trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar bland annat till att förbättra möjligheterna till risksäkring på terminsmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter