Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:49:53

Ei har tagit beslut om ledningen Ekhyddan - Nybro

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om nätkoncession för Svenska kraftnäts ledning mellan Ekhyddan och Nybro. Nätkoncessionen förenas med ett allmänt och ett särskilt villkor.

Bakgrund

Svenska kraftnät planerar att bygga en 420 kV-ledning på sträckningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Ledningssträckningen har delats upp i två koncessionsansökningar, en för Ekhyddan-Nybro och en för Nybro-Hemsjö. Projektet är ett så kallat PCI-projekt och ska bland annat möjliggöra ett effektivare utnyttjande av NordBalt-ledningen mellan Sverige och Litauen.

Hösten 2019 beslutade Ei att avslå Svenska kraftnäts ansökan Länk till annan webbplats. om nätkoncession för båda ledningarna. Ei ansåg att Svenska kraftnät inte på ett tillfredsställande sätt, efter begäran om kompletteringar, hade visat att den ansökta ledningen uppfyllde kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik.

Ei:s beslut överklagades till regeringen

Svenska kraftnät överklagade Ei:s beslut till regeringen. Under handläggningen hos regeringen kom Svenska kraftnät in med kompletterande uppgifter. I september 2021 fattade regeringen beslut om att godkänna ansökan om nätkoncession för delsträckan Nybro-Hemsjö, men lämnade till Ei att utreda om beslutet behövde förenas med ytterligare villkor. Den 6 maj 2022 beslutade Ei om vilka närmare villkor som ska gälla för den nätkoncessionen.

Vid samma tillfälle 2021 beslutade regeringen även att lämna tillbaka ärendet om nätkoncession för delsträckan Ekhyddan-Nybro till Ei. Regeringen återförvisade ärendet med direktiv om att Ei bland annat skulle utreda artskyddsfrågan närmare. I ärendet har Svenska kraftnät kommit in med en komplettering i artskyddsfrågan och länsstyrelsen har yttrat sig över denna. Svenska kraftnät har även under handläggningen hos regeringen kommit in med kompletterande uppgifter om bland annat påverkan från magnetfält.

Ei anser att Svenska kraftnät åtgärdat bristerna i ansökan

I utredningsarbetet har Ei på nytt gått igenom ansökan och alla kompletterande uppgifter för att granska de skyddsåtgärder som Svenska kraftnät åtagit sig. Ei bedömer att dessa i huvudsak är tillräckliga och meddelar därför nätkoncession med ett så kallat allmänt villkor, som innebär att Svenska kraftnät blir bundna av de åtaganden om skyddsåtgärder som de har gjort.

Ei meddelar även särskilda villkor avseende två fastigheter som fortfarande kan påverkas särskilt mycket av ledningsdragningen. Villkoren innebär att Svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att minska magnetfälten i bostäder och undvika att bygga för nära en ekonomibyggnad, om Svenska kraftnät inte kan komma överens med ägarna om att lösa in fastigheterna eller byggnaderna.

I vårt e-diarium kan du ta del av Ei:s beslut (ärendenummer 2021-102857) i sin helhet Länk till annan webbplats..

Information om NordBalt-ledningen på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter