Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:20:29

Ei har fattat beslut om villkor gällande ledningen mellan Nybro och Hemsjö

I september förra året fattade regeringen beslut om att ge Svenska kraftnät tillstånd för en luftledning mellan Nybro och Hemsjö. Regeringen beslutade också att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen (Ei) för att utreda om beslutet om nätkoncession ska förenas med villkor för att bygga och underhålla ledningen. Ei har nu kommit fram till att det endast finns behov av det som kallas allmänna villkor.

Bakgrund

Svenska kraftnät planerar att bygga en 420 kV-ledning på sträckningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Ledningssträckningen har delats upp i två sträckningar och koncessionsansökningar, en för Ekhyddan-Nybro och en för Nybro-Hemsjö. Projektet är ett så kallat PCI-projekt och ska bland annat möjliggöra ett effektivare utnyttjande av NordBalt-ledningen mellan Sverige och Litauen.

Hösten 2019 beslutade Ei att avslå Svenska kraftnäts ansökningar om nätkoncession för båda ledningarna. Ei ansåg att Svenska kraftnät inte på ett tillfredsställande sätt, efter begäran om kompletteringar, hade visat att den ansökta ledningen uppfyllde kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik.

Svenska kraftnät överklagade Ei:s beslut till regeringen. Under handläggningen hos regeringen kom Svenska kraftnät in med kompletterande uppgifter och i september 2021 fattade regeringen beslut om att godkänna båda ansökningarna. I sitt beslut lämnade man dock tillbaka vissa frågor för Ei att utreda.

Ei har i samråd med Svenska kraftnät prioriterat delsträckningen Nybro-Hemsjö framför delsträckningen Ekhyddan-Nybro.

Ei:s beslut

I beslutet om att ge tillstånd till ledningarna, fastställde regeringen att sådant som sträcknings-, teknikvals- och magnetfältsfrågor nu är tillräckligt utredda. Därför har Ei inte behandlat dessa frågor närmare utan har fokuserat på det regeringen beslutat att Ei ska utreda vidare. För ledningen Nybro-Hemsjö är det om det finns behov av att förena beslutet om nätkoncession med villkor för anläggning och underhåll.

I utredningsarbetet har Ei på nytt gått igenom ansökan för att granska de skyddsåtgärder som Svenska kraftnät åtagit sig. Ei bedömer att dessa är tillräckliga och att det därför inte finns några skäl till att besluta om några särskilda villkor. Även länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har haft möjlighet att föreslå villkor.

Ei anser därmed att det endast finns skäl att binda Svenska kraftnät till de åtaganden affärsverket gjort i sin ansökan med bilagor och under handläggningen av ärendet hos Ei samt regeringen, genom ett så kallat allmänt villkor.

— Vi kan inte se att den fastslagna sträckningen som regeringen beslutat om kan göras bättre med några villkor som vi kan ställa, inom de ramar vi har fått. Vi har därför inte tagit beslut om några villkor utöver det allmänna villkoret. Svenska kraftnät har bland annat åtagit sig en hel del skyddsåtgärder som de måste genomföra, säger Göran Heldesten, avdelningsjurist på avdelningen för tillstånd och prövning.

Ärendet Ekhyddan - Nybro

Vad gäller ledningen på sträckan Ekhyddan-Nybro, ansåg regeringen i sitt beslut att de flesta frågor var tillräckligt utredda efter handläggningen hos regeringen. De återförvisade ärendet till Ei med direktiv om att Ei bland annat ska utreda artskyddsfrågan närmare. I ärendet har Svenska kraftnät kommit in med en komplettering i artskyddsfrågan och länsstyrelsen har yttrat sig över denna. Det kommer att krävas ytterligare utredningsinsatser innan Ei kan ta beslut.

Ei:s beslut för Nybro-Hemsjö hittar du här, ärendenummer 2021-102858 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter