Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:13:45

Resultat från årliga undersökningen om hinder för efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årliga undersökning om vilka hinder som finns för aktörer att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet är nu genomförd. Rapporten visar, som tidigare år, att elnätsföretag inte ställer tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa upp tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet. Krav och villkor får dock ställas om det är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Undersökningen för 2022 genomfördes med två enkätundersökningar och en digital workshop. Resultatet visar att elnätsföretagen följer de krav som ställs i ellagen rörande tjänster i form av ändrad elförbrukning.

− Elnätsföretagen tycks inte ställa tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet. Däremot ser vi omständigheter som marknadsaktörerna upplever försvårar eller gör det mindre attraktivt att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Flera av faktorerna återkommer också från tidigare års undersökningar, säger analytiker Linn Sjöström på Ei.

Fortsatt utveckling inom efterfrågeflexibilitet

De aktörer som medverkat i undersökningen lyfter betydelsen av ekonomiska incitament för efterfrågeflexibilitet och att relevanta regelverk behöver komma på plats. Aktörer lämnade även inspel om bland annat värdet av koordinering och standardisering för att minska inträdesbarriärerna på marknader där flexibilitet kan erbjudas.

Ei kommer att fortsätta följa utvecklingen kring efterfrågeflexibilitet och informera om relevanta bestämmelser i kommande undersökningar. I det pågående regeringsuppdraget Flexibilitet i elsystemet ingår bland annat att identifiera hinder för aktörer som har potentialen att bidra med flexibilitet så att de kan delta på lokala flexibilitetsmarknader.

Rapporten: Tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2022:15)

Nyhet: Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem (ei.se)

Om rapporten

Genom rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet sammanställer Ei årligen de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för efterfrågeflexibilitet och uppfyller därmed sitt uppdrag enligt förordningen (2022:585). Syftet med rapporten är också att beskriva efterfrågeflexibilitet som begrepp, förklara vilka aktörer som är berörda, relevanta regelverk samt vilka hinder och framgångsfaktorer som finns enligt marknadsaktörer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter