Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:28:40

Ei har lämnat synpunkter på slutbetänkandet Rätt för klimatet

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat sina synpunkter på regeringens remiss Slutbetänkandet SOU 2022:21 – Rätt för klimatet. Ei har framför allt lämnat synpunkter i de delar som handlar om elnätets utbyggnad.

I våras lämnade klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet Länk till annan webbplats. till regeringen. Slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

Nu har betänkandet varit ute på remiss och Ei har lämnat synpunkter på de delat som handlar om elnätets utbyggnad och tillståndsprövningen.

Ei håller i stora delar med om de förslag som utredningen kommit fram till och lyfter i sitt remissvar flera delar där myndigheten ställer sig bakom förslagen. Men remissvaret innehåller även fyra punkter som Ei inte anser ska genomföras i den utformning som utredningen föreslår. De punkter där Ei har en avvikande åsikt än det förslag som utredningen lämnat är:

  • Lämplighetsbedömningens omfattning - där avstyrker Ei utredningens förslag så som det nu är utformat.
  • Miljöprövningens omfattning - där avstyrker Ei utredningens förslag till ändring i 2 kap. 17 § ellagen.
  • Bestämmelser om villkor enligt ellagen - där avstyrker Ei utredningens förslag så som det är nu är utformat.
  • Förhandsbesked om en anläggnings lämplighet - där avstyrker Ei förslaget om förhandsbesked i sin nuvarande form.

Alla synpunkter som Ei lämnat på utredningen Rätt för klimatet SOU 2022:21 finns att läsa i Ei:s remissvar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter