Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:28:01

Ei:s föreskrifter om krav för nätanslutning av generatorer ska uppdateras – nu börjar arbetet

I och med den stora utbyggnaden av ny elproduktion i Sverige ser Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät ett behov av att uppdatera och förtydliga det befintliga nationella regelverket för nya anläggningar. Därför börjar nu arbetet att revidera Ei:s föreskrifter (EIFS 2018:2) där de nationella kraven utifrån EU:s regelverk om nätanslutning av generatorer (RfG) finns specificerade.

Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 17 maj 2016. Regelverket fastställer de krav som gäller för nätanslutning av kraftproduktionsanläggningar till det sammanlänkade elsystemet.

Syftet med regelverket är att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

Nationella krav anges i föreskrift

Även om RfG-förordningen syftar till att harmonisera kraven inom EU finns vissa generellt tillämpliga krav som ska fastställas på nationell nivå. Enligt regelverket ska de nationella kraven tas fram av den systemansvariga för överföringssystem det vill säga Svenska kraftnät i Sverige. Kraven ska sedan godkännas av tillsynsmyndigheten, vilken är Ei för Sveriges del.

De nationella kraven finns i Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer (EIFS 2018:2) som trädde i kraft den 27 april 2019.

Regelverket behöver ses över

I och med den pågående och kommande stora utbyggnaden av ny elproduktion ser både Ei och Svenska kraftnät ett behov av att utvärdera och förtydliga det befintliga nationella regelverket för nya anläggningar och därför har arbetet med att revidera föreskrifterna nu börjat.

Exempel på områden som kommer att ses över och utredas är krav för havsbaserade vindkraftverk, spänning och reaktiv effekt samt aktiv effekt- och pådragsåterkoppling. I samband med revideringen kan det även bli aktuellt att införa nya krav.

I arbetet kan också övergångsregler för befintliga anläggningar komma att anpassas.

En förstudie har genomförts

Som ett första steg har Ei låtit en konsult genomföra en studie där de svenska kraven jämförts med motsvarande krav i de nordiska grannländer som ingår i samma synkronområde, det vill säga Norge, Danmark och Finland. Ei välkomnade också synpunkter och underlag gällande behov av justeringar av de nationella kraven. Här kan du ta del av rapporten från studien Pdf, 988.7 kB..

Vad händer nu?

Svenska kraftnät påbörjar nu arbetet att utreda och ta fram förslag på reviderade krav samt utreder vilka konsekvenser ändringarna får.

En del av de tänkta förändringarna kräver omfattande utredningsarbete, det innebär att processen kan ta tid. I utredningsarbetet behöver även hänsyn tas till kommande förändringar i RfG-förordningen. Den tidsplan som nu aviserats om publicering och ikraftträdande av reviderad RfG-förordning sammanfaller i tid med den här revideringen. Det går därför inte att i dagsläget meddela när de ändrade föreskrifterna beräknas kunna träda i kraft. (Här finns information om revideringen av RfG-förordningen.)

Så här ser processen ut för Svenska kraftnäts och Ei:s arbete:

  • Svenska kraftnät och Ei identifierar behov av ändringar i Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2.
  • Svenska kraftnät utreder förslag till krav och konsekvenserna av föreslagna förändringar.
  • Svenska kraftnät remitterar förslag till krav.
  • Svenska kraftnät fastställer det underlag som ska godkännas av Ei.
  • Svenska kraftnät lämnar in förslag till Ei om reviderade nationella krav tillsammans med en konsekvensanalys.
  • Ei remitterar förslaget på uppdaterad föreskrift tillsammans med en konsekvensutredning.
  • Ei fattar beslut om reviderad version av EIFS 2018:2.
Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter