Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:08:02

Beräkningsmetodik i detalj

Här beskriver vi den beräkningsmetodik som använts i beräkningen nedan och i Ei:s rapport Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät (Ei R2021:06).

Beräkningen utgår från ett underlag av förbrukningsuppgifter med timupplösning från år 2015 för småhus med eluppvärmning, hämtade från ett medelstort elnätsföretag i elområde 3 (SE3). Då kunderna i urvalet hade en lägre förbrukning än det svenska genomsnittet för kunder i denna kategori sorterades kunder med en årsförbrukning under 20 000 kWh bort för att skapa en mer representativ förbrukningsprofil för året.

Därefter användes resterande kunders medianförbrukning i varje timme för att bygga den förbrukningsprofil som används i beräkningen.

Kostnadsbesparingen har beräknats utifrån antagandet att kunden byter från ett rörligt avtal till timprisavtal och kan styra elanvändningen tre timmar framåt och bakåt i tiden utan negativ inverkan på komforten.

För samtliga timmar med ett spotpris över spotprisets dygnsmedelvärde minskas elanvändningen i den syntetiska förbrukningsprofilen med 30 procent.

Detta kompenseras med motsvarande ökning tre timmar tidigare eller senare, beroende på tid på dygnet (en förbrukningsminskning innan klockan 13.00 medför en tidigareläggning av kompensationen och tvärt om).

I beräkningen har vi valt att använda:

  • historiska spotpriser från Nordpool för elområde 4 (SE4) för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2022 (till skillnad från de simulerade spotpriser för 2030 som användes i Ei:s rapport R2016:15).
  • förbrukningsdata veckodagkorrigerades mot spotpriset för att säkerställa att förbrukningen 2015 och spotpriset 2022 representerade samma veckodagar. Den slutliga årsförbrukningen för den förbrukningsprofil som användes i beräkningen landade på 23 619,6 kWh.
  • elhandlarens påslag för de olika avtalen utgick från data som elhandlarna inrapporterat till Elpriskollen. Tabell 1 sammanfattar de priser som ligger till grund för beräkningen samt utfallet.
Elpriser och beräkningsresultat

Pris, påslag, förbrukning och årskostnad

Flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med rörligt avtal

Elpris

 

Spotpriset i SE4,
1 jan 2022 – 31 dec 2022

Spotpriset i SE4,
1 jan 2022 – 31 dec 2022

Månadsmedelvärdet av spotpriset varje månad i SE4, aug 2021 –jul 2022

Påslag inkl. moms

0,098 kr/kWh¹

0,098 kr/kWh¹

0,163 kr/kWh²

Årsförbrukning

23 619 kWh

23 619 kWh

23 619 kWh

Total årskostnad

37 164 kr

40 077 kr

40 839 kr
¹Påslaget är beräknat utifrån de prisuppgifter för elhandlare i SE4 som redovisas i rapporten Granskning av inrapporterade timprisavtal på Elpriskollen (Ei PM2022:04) på följande sätt: Summan av ((fast årsavgift i öre utslaget per kWh + fast påslag + rörlig kostnad)*25 procent moms) / antalet rapporterande elhandlare i SE4.

²Påslaget är beräknat som medelvärdet av skillnaden mellan genomsnittet av alla inrapporterade priser för rörliga elavtal för villor i SE4 (se historiska jämförpriser på avtal - elhandel) och månadsmedelvärdet av spotpriset (+ 25 procent moms) varje månad i SE4 januari 2021 – januari 2022.

Ei:s arbete med att främja efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag av regeringen att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och bedriver ett omfattande arbete för att realisera potentialen för efterfrågeflexibilitet.

Här kan du läsa mer om Ei:s arbete med att främja ökad flexibilitet i energisystemen.

I Ei:s rapport Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät (Ei R2021:06) och i rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15) kan du läsa mer om vår skattning av flexibilitetspotentialen i elsystemet.

Hur kan hushållens engagemang öka i att vara mer flexibla i sin elanvändning?

Intresset för hur hushållen kan styra och anpassa sin elanvändning är idag lågt trots den stora potentialen att nyttja flexibiliteten i hushållens uppvärmningssystem. Eftersom hushållens engagemang i efterfrågeflexibilitet är mycket begränsat har Ei fått i uppdrag att analysera orsakerna till detta och att föreslå åtgärder för att främja ett mer flexibelt elsystem.

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem

Mer information

Här kan du läsa mer om elområde

Kontakt
Bianca Kasemi
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 59

Isak Öhrlund
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 58