Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:44:05

Ei har lämnat synpunkter på regeringens promemoria En kapacitetsmekanism för elmarknaden

I remissvaret lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) kommentarer på promemorians bedömning att en kapacitetsmekanism är nödvändig i Sverige. Om förutsättningarna finns att enligt det europeiska regelverket fortsatt ha en kapacitetsmekanism i form av en strategisk reserv även efter den 1 mars 2025, när den nuvarande lagen om effektreserv upphör att gälla, har Ei inga invändningar mot förslaget om en ny lag för finansiering av en strategisk reserv.

I remissvaren lämnar Ei sina synpunkter på promemorians bedömning att en kapacitetsmekanism är nödvändig.

Ei konstaterar att det, till skillnad från tidigare år, nu finns en godkänd resurstillräcklighetsbedömning . Den visar på värden som överstiger den nu gällande tillförlitlighetsnormen på 1 timme i Sveriges elområde 3 (SE3) och 4 (SE4) under samtliga analyserade år (fram till och med 2033). Det visar, givet de antaganden som ställts upp, risk för resurstillräcklighetsproblem i SE3 och SE4.

Ei har lämnat förslag till uppdaterad genomförandeplan

Av elmarknadsförordningen framgår det att om resurstillräcklighetsproblem identifieras, ska marknadsmisslyckanden och snedvridningar till följd av lagstiftning som orsakat eller bidragit till resurstillräcklighetsproblemen kartläggas och undanröjas i första hand. En genomförandeplan ska tas fram och offentliggöras med en tidplan för åtgärder som ska undanröja alla konstaterade snedvridningar till följd av lagstiftning eller marknadsmisslyckanden. Vidare ska Europeiska kommissionen yttra sig om genomförandeplanen innan en kapacitetsmekanism får införas.

Sverige har en av regeringen beslutad genomförandeplan sedan 2022. Denna genomförandeplan togs dock fram innan den nämnda resurstillräcklighetsbedömningen var genomförd och godkänd av Acer*. Vidare har kommissionen i sitt yttrande på den svenska genomförandeplanen lämnat synpunkter och uppmanat Sverige att ta hänsyn till dessa. Ei har lämnat förslag på en uppdaterad genomförandeplan Pdf, 1.1 MB. utifrån synpunkterna och artikel 20.3 i elmarknadsförordningen. Det är Ei:s uppfattning att den av regeringen beslutade genomförandeplanen därför bör uppdateras.

Interventioner måste främja en effektiv elmarknad

Eftersom en kapacitetsmekanism enligt regelverket inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att lösa eventuella tillräcklighetsproblem, är det Ei:s uppfattning att en eventuell strategisk reserv ska fokusera på att lösa tillräcklighetsproblem i SE3 och SE4.

Elmarknaden är i stor förändring och i takt med en ökad andel flexibilitet i elsystemet minskar behovet av interventioner i marknaden. Det är därför viktigt att resurstillräcklighetsbedömningen utvärderas och utvecklas löpande och att de interventioner som väljs främjar effektiviteten på elmarknaden.

Om en ny strategisk reserv införs anser Ei att det är viktigt att behovet av den omprövas av regeringen i framtiden för att säkerställa att den enbart tillämpas om behov verkligen finns.

Ei:s remissvar på promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden.

Regeringens promemoria: En kapacitetsmekanism för elmarknaden. Länk till annan webbplats.

Ei: tidigare remissvar på Svenska kraftnäts förslag om marknadsomfattande kapacitetsmekanism: Ei avråder från förslaget om en marknadsomfattande kapacitetsmekanism

Vad är en kapacitetsmekanism?

En kapacitetsmekanism är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser för att de ska vara tillgängliga vid behov. Åtgärder som rör stödtjänster eller hantering av överbelastning är inte kapacitetsmekanismer enligt elmarknadsförordningen.

En kapacitetsmekanism kan utformas som en strategisk reserv eller som en mer marknadsomfattande kapacitetsmarknad. I dagsläget har vi en typ av strategisk reserv i Sverige i form av effektreserven, som innebär att Svenska kraftnät handlat upp produktion i förväg som ska vara tillgänglig om en effektbristsituation uppstår. Effektreserven infördes innan 2019 då elmarknadsförordningen trädde i kraft och det går därför inte att förlänga effektreserven i nuvarande utformning efter 2025 då avtalen löper ut.

Fotnot: *Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter