Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:23:32

Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät Ei R2021:06

De utmaningar som uppstår med en högre andel förnybar elproduktion och samhällets ökade behov av energi kräver omfattande analyser för att säkerställa att regelutvecklingen på energiområdet främjar samhällsekonomisk effektivitet. Smarta elnät är en viktig komponent i det framtida elsystemet som förväntas ha både en högre elanvändning och en större andel väderberoende elproduktion än idag. Smarta elnät kan och bör komplettera utbyggnad av nät och produktion, när det är kostnadseffektivt. I den här rapporten kan du ta del av Energimarknadsinspektionens (Ei) utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ. Utvärderingen omfattar olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt en ökad elektrifiering i samhället. I rapporten presenterar vi vår metod och tillvägagångssätt för analysen, resultatet av denna och våra förslag.