Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:30:26

ACER har fattat beslut om risksäkringsprodukter mellan elområden i Finland och Sverige

Nu har ACER fattat beslut om hantering av risksäkringsmöjligheterna mellan Sverige och Finland. Svenska kraftnät och dess motsvarighet i Finland, Fingrid, ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden i Finland och Sverige görs tillgängliga för marknaden.

På en väl fungerande elmarknad är det viktigt att det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring. I Sverige idag sker risksäkring mellan elområden med hjälp av bland annat EPAD:s (kontrakt för prisskillnader (Cfd:s)) tillsammans med systempriskontrakt.

I mitten av mars överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) och Ei:s finska motsvarighet Energiavirasto (EV) ett ärende om hantering av risksäkringsmöjligheter till ACER för beslut. (Se tidigare webbnyhet: Ärende om hantering av risksäkringsmöjligheter har skickats till ACER för beslut.)

Bristande risksäkringsmöjligheter kan hanteras antingen genom att tillsynsmyndigheterna ber de systemansvariga, i det här fallet Svenska kraftnät i Sverige och Fingrid i Finland, att ställa ut så kallade långsiktiga överföringsrättigheter, eller genom att säkerställa att det finns andra typer av långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring mellan elområden.

Eftersom Ei och den finska tillsynsmyndigheten EV inte kunde enas om ett gemensamt beslut skickades frågan vidare till EU-myndigheten ACER i mars 2022.

Den 14 september 2022 fattade ACER beslut Länk till annan webbplats. om att Svenska kraftnät och Fingrid i enlighet med Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet (FCA-förordningen) Artikel 30.5b ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden i Finland och Sverige görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Vad händer nu?

Nu ska Svenska kraftnät och Fingrid utarbeta de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga. Senast den 15 mars 2023 ska de lämna in förslaget samtidigt till de behöriga tillsynsmyndigheterna, i det här fallet till Ei och EV, för godkännande.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Om FCA-förordningen

Den 17 oktober 2016 trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar bland annat till att förbättra möjligheterna till risksäkring på terminsmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter