Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:22:59

Nu är föreskrifterna om tariffutformning för ett effektivt nätutnyttjande klara

Nu är de nya föreskrifterna om tariffutformning för ett effektivt nätutnyttjande klara. Föreskrifterna har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och ett flertal remisser där intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter. Föreskrifterna är nu publicerade på ei.se.

Energimarknadsinspektionen har sedan 2019 arbetat med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

De nya föreskrifterna syftar till att bidra till ett mer effektivt användande av elnätet och därmed bidra till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt.

Därför behövs nya föreskrifter

Behovet av nya föreskrifter kan ses i ljuset av samhällsutvecklingen. Framtidens elproduktion i Sverige kommer till följd av det politiska målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 att innebära en ökad andel väderberoende produktion i form av bland annat vind- och solkraft.

Elanvändningen förutspås även öka bland annat på grund av fler elbilar och ökad elektrifiering av industrin. Det ställer stora och nya krav på elsystemet.

Med en kraftig ökning av elanvändning kommer det även att finnas behov att bygga nya elledningar för att öka överföringskapaciteten i elnäten. Ökad överföringskapacitet kan i vissa fall också åstadkommas genom att elnäten används effektivare, så att investeringar kan skjutas upp eller till och med undvikas.

Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet. Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.

Vid en jämnare belastning på elnätet minskar också nätförlusterna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter