Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:45:19

Ei har granskat inrapporteringen av timprisavtal på Elpriskollen

Elhandelsföretag som erbjuder timprisavtal är skyldiga att rapportera in dem till Energimarknadsinspektionen (Ei). Timprisavtalen visas, precis som alla andra avtal, på jämförelsesajten elpriskollen.se. En granskning visar att ett flertal företag behöver förbättra sin rapportering av timprisavtal, vilket i många fall också skett efter att Ei uppmärksammat dem på problemet.

Sedan maj 2020 är de elhandlare som erbjuder timprisavtal skyldiga att rapportera in dem till Ei. Avtalen publiceras på Ei:s prisjämförelsesajt elpriskollen.se.

Ei granskar varje månad avtalen som publiceras på Elpriskollen för att säkerställa att de håller hög kvalitet. Granskningen sker genom att de inrapporterade avtalen jämförs med de prisuppgifter som finns på elhandelsföretagens egna webbplatser.

Just timprisavtalen publiceras dock sällan på elhandlarnas webbplatser och har därför inte ingått i den löpande granskningen. I stället har Ei valt att göra en särskild granskning av timprisavtalen.

Få elhandlare erbjuder timprisavtal

Syftet med granskningen har varit att se om det finns fel i rapporteringen och i så fall uppmärksamma elhandlarna på det och samtidigt ta reda på om elhandelsföretagen upplever svårigheter i rapporteringen av timprisavtal. Ytterligare ett syfte med granskningen har varit att få en bild över kvaliteten på inrapporterade timprisavtal jämfört med de övriga avtalstyperna på Elpriskollen som kontrolleras månadsvis.

– Det är relativt få elhandelsföretag som erbjuder timprisavtal. Vi påbörjade granskningen våren 2021, och den specifika dagen som vi tittade på fanns det 190 inrapporterade timprisavtal fördelade på 48 företag, säger William Johansson Berg på Ei:s avdelning för Konsumenträtt.

Av de 48 företag som då erbjöd timprisavtal valdes 30 företag ut för granskning. Urvalet gjordes med hänsyn till att underlaget skulle omfatta både små och stora elhandelsföretag och täcka alla elområden. Endast timavtal som kunde tecknas av konsumenter ingick i granskningen.

Företagen ombads skicka in dokumentation som styrkte att de timpriser de rapporterat in till Ei också var det pris som de sedan erbjöd sina kunder.

Vanligt med fel i inrapporteringen av timprisavtal

Granskningen visade att drygt hälften av företagen hade rapporterat in felaktigt pris för timprisavtalen i någon av delarna fast pris eller rörlig kostnad. Flest fel gällde den rörliga kostnaden, en post som i sin tur består av flera olika priskomponenter.

– Det finns nog många orsaker till felrapporteringen. En orsak är att det är många priskomponenter som ska rapporteras in för ett timprisavtal, vilket gör att det lätt kan bli fel. Vi har också sett att det kan vara otydligt i systemet hur vissa uppgifter ska rapporteras och det behöver vi titta vidare på för att se om det går att göra det enklare, säger William Johansson Berg.

Bättre rutiner och lättare att göra rätt

Efter granskningen har många av företagen sett över sina rutiner och ändrat så att rapporteringen nu sker på rätt sätt. Samtidigt har Ei uppmärksammats på vilka svårigheter som finns i själva inrapporteringssystemet och ska nu se hur det kan göras enklare.

– Slutsatsen är att företagen behöver bli noggrannare i sin rapportering av timprisavtal och Ei behöver göra inrapporteringen enklare, säger William Johansson Berg.

Granskningen finns sammanfattad i promemorian Granskning av inrapporterade timprisavtal på Elpriskollen Ei PM2022:04.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter