Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:03:21

Förslag på föreskrifter om smarta elnät på remiss – synpunkter senast 22 april

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram förslag på föreskrifter om vilka uppgifter som ska rapporteras till Ei för att myndigheten ska kunna följa upp utvecklingen av smarta elnät. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 22 april 2022.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei övervaka utvecklingen av smarta elnät. Därför behöver elnätsföretag rapportera in uppgifter till Ei om utveckling som främjar energieffektivitet och integreringen av energi från förnybara energikällor utifrån ett antal indikatorer.

Vartannat år ska Ei även ta fram och offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

Nu har Ei tagit fram ett förslag på föreskrifter som intressenter kan lämna synpunkter på.

Så här har Ei arbetat med förslaget

För att Ei ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt artikel 59.1 l i elmarknadsdirektivet, det vill säga följa och övervaka utvecklingen av smarta elnät, krävs att myndigheten kan hämta in uppgifter från elnätsföretagen.

Sedan 2019 har därför ett projekt pågått i syfte att ta fram förslag på föreskrifter.

Under projektet har en expertgrupp som bestått av representanter från branschen, konsulter och industrier, bidragit med sin expertis.

Projektet inleddes med en förstudie som resulterade i rapporten Indikatorer för utvecklingen av smarta elnät (Ei R2021:07) som publicerades 2021. I rapporten redogörs för vilka indikatorer som analyserats och vilka uppgifter som Ei behöver samla in för att uppfylla ändamålet.

Därefter har förslag på föreskrifter samt en konsekvensutredning arbetats fram och intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna innan de beslutas.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter lämnas till Ei via Ei:s registratur (se e-postadress nedan) senast den 22 april 2022. Märk ditt mejl med ärendenummer 2021-100511.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Dokument att lämna synpunkter på

  • Sista dag för synpunkter var den 22 april 2022. Vill du ta del av underlaget i efterhand (dokumenten) kontakta vår registratur.

Förslaget är att föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2023 och tillämpas första gången vid rapportering av uppgifter för det kalenderår som börjar den 1 januari 2023.

Ei väntar på bemyndigande

Ei har ännu inte fått ett bemyndigande från regeringen om att meddela föreskrifter inom detta område. Ett beslut om föreskrifter kommer därför endast fattas under förutsättning att Ei får ett bemyndigande.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter