Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:06:07

Här sammanfattas tillsynen av elnätsverksamhet 2021

Under förra året genomförde Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn inom sju områden gällande elnät. Tillsynerna finns nu sammanfattade i en promemoria.

Varje år genomför Ei en rad olika tillsynsinsatser inom flera områden. Nu finns en sammanfattning av de tillsynsinsatser som gjordes inom området elnät 2021.

Inom elnätsverksamhet gjordes sju olika tillsynsinsatser under 2021. Några av tillsynsinsatserna är sådana som återkommer varje år, andra är specifika insatser just för 2021.

De frågor som Ei tittat närmare på under 2021 handlar om hur nätföretagen följer reglerna i Ei:s mätföreskrifter, leveranskvaliteten i elnäten och spänningskvaliteten i elnäten. Ei har också tittat på hur elnätsföretagen följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer, tidsåtgång för anslutning till elnätet, nättariffer samt övervakningsplaner.

Det här visade tillsynen

2021 års tillsynsinsatser inom elnätsområdet visar att företagen som granskats i stort följer de regler som finns på elmarknaden men vissa brister har konstaterats. Ei kommer att fortsätta tillsynen inom vissa områden under de kommande åren som ett led i arbetet med att följa upp att företagen rättar till de brister som upptäckts.

Resultatet finns att läsa i Tillsyn på elnätsområdet –
2021 års tillsynsinsatser Ei PM2022:01. Där finns även länkar till de tillsynsinsatser som även sammanfattats i enskilda promemorior.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter