Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:53:34

Förslag på hur miljöprövning ska ske vid byggnation av luftledningar med nätkoncession för område

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat rapporten Miljöprövning av luftledningar för el som byggs med stöd av nätkoncession för område (Ei R2022:03) till regeringen. I rapporten finns förslag på hur och när en miljöprövning ska ske när en ny luftledning byggs med stöd av nätkoncession för område.

Från den 1 augusti 2021 är det möjligt att ansöka om nätkoncession för område för högre spänningsnivåer än vad som tidigare varit möjligt. Syftet med den nya koncessionsformen är att bidra till snabbare tillståndsprocesser för byggande av ledningar.

Ei fick uppdraget i somras

Det nya regelverket innebär att ledningar som byggs med stöd av denna koncessionsform och som tidigare skulle behövt en nätkoncession för linje får en enklare miljöprövning. I juni 2021 fick Ei i uppdrag av regeringen att utreda om denna miljöprövning uppfyller kraven på miljöbedömningar enligt tillämpliga EU-regler. En viktig del i uppdraget var att säkerställa att dessa krav följs.

– Utgångspunkten har varit att förenkla processen, samtidigt som Sverige ska följa de EU-regler som finns, säger Johan Carlsson, jurist på Ei och projektledare för uppdraget.

Förslag: Ny typ av miljöprövning och undantagsbestämmelse

I utredningen har Ei sett att miljöprövningen av luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession behöver ändras för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt MKB-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt).

I rapporten föreslår därför Ei en ny typ av förfarande för miljöprövningen av luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession. Förslaget innebär att länsstyrelsen efter anmälan från en nätkoncessionshavare gör en behovsbedömning enligt MKB-direktivet och fattar beslut om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Bedömningen avgör om det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bygga och driva ledningen eller inte.

Ei föreslår även att vissa luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession kan undantas från kravet på anmälan till länsstyrelsen. Undantag från anmälningsplikten kan göras i de fall där ledningen uppfyller vissa gränsvärden och kriterier som gör att ledningen inte ska antas ha en betydande miljöpåverkan. Undantagsregeln bedöms också leda till att miljöprövningen för linjekoncessioner kan gå snabbare.

Kontakt
Charles Dohmen
Jurist
Avdelningen Tillstånd

016-16 25 38

Anna Haraldsson
Jurist

016-16 25 24

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter