Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:08:13

Tillsynen mot Svenska kraftnät avseende överföringsbegränsningar fortsätter

För några månader sedan inledde Energimarknads­inspektionen (Ei) tillsyn av hur Svenska kraftnät uppfyller den så kallade 70-procentregeln. Ei konstaterar att regeln inte helt har uppfyllts och har beslutat att Svenska kraftnät ska komma in med ytterligare information.

Tillgången till gränsöverskridande överföringskapacitet är viktig för att kunna stärka elhandeln inom EU. Systemansvariga för överföringssystem, i Sverige Svenska kraftnät, får därför inte begränsa den mängd överföringskapacitet som ska göras tillgänglig för marknadsaktörer. Enligt den så kallade 70-procentregeln ska minst 70 procent av överföringskapaciteten tilldelas marknaden samtidigt som driftssäkerhetsgränserna respekteras med hänsyn till oförutsedda händelser.

Tillsynen visar på brister

Sedan mars 2021 har Svenska kraftnät begränsat den överföringskapacitet som tilldelas marknaden. Begränsningarna gäller framför allt från Finland till Sverige (elområdena FI och SE3). Ei inledde därför under sommaren 2021 tillsyn av hur Svenska kraftnät uppfyller 70-procentregeln.

Ei har inom tillsynen begärt material från Svenska kraftnät för att övervaka tilldelningen av kapacitet. Av materialet från den granskade perioden (veckorna 34–40 2021) framgår att det har funnits flera timmar när kravet på 70 procent tillgänglig överföringskapacitet inte har uppfyllts.

För att få avvika från kravet krävs antingen en beslutad handlingsplan eller ett beslutat undantag. Eftersom Svenska kraftnät varken har en beslutad handlingsplan eller ett beslutat undantag som avser den granskade perioden, har Svenska kraftnät brutit mot minimikravet på tillgänglig överföringskapacitet. Samtidigt har Svenska kraftnät i sin kapacitetsprognos angett att det kan dröja fram till 2030 innan begränsningarna är helt bortbyggda med hänsyn till idag gällande ledtider för stora projekt.

Ei:s beslut

Ei har beslutat att fortsätta tillsynen och begär in följande information från Svenska kraftnät:

  • Löpande redovisning av data om tilldelning av kapacitet i de tre kritiska nätelementen* som begränsar flödet till och från Sverige.
  • Underlag som visar om och i vilken omfattning mothandel, inklusive omdirigering, inom såväl Sverige som Norden har använts för att upprätthålla kravet på 70 procent minimikapacitet.
  • Redovisning av planerade åtgärder som leder till förstärkningar i elnätet, inklusive elnätets komponenter, för att bygga bort överföringsbegränsningarna. Redovisningen ska innehålla information om respektive åtgärd, tid för införandet, vad åtgärden avhjälper samt dess effekt på ökad nätkapacitet.

Fortsatt arbete

Ei kan i den fortsatta tillsynen komma att begära in ytterligare uppgifter.

De berörda tillsynsmyndigheterna får, om det är nödvändigt för att upprätthålla driftssäkerhet, efter ansökan bevilja ett undantag från 70-procentregeln för förutsebara orsaker. Svenska kraftnät kom den 6 oktober 2021 in med en ansökan om undantag till Ei som avser perioden 1 januari 2022–31 december 2022.

Här kan du ta del av Ei:s beslut i e-diariet: ärendenummer 2021-102559. Länk till annan webbplats.

Fotnot: *Svenska kraftnät har identifierat de kritiska nätelementen, så kallade CNEC:ar (critical network elements with contingencies) som påverkar tilldelningen av överföringskapaciteten mellan SE3 och FI. Ett av dessa kritiska nätelement finns beläget på gränsen mellan elområdena SE2 och SE3. De andra två elementen är belägna inuti SE3.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter