Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:29:39

Information till Fi-Nergy Kraft AB:s kunder

Är du kund hos Fi-Nergy och har blivit anvisad ett nytt elhandelsföretag? Du har fått ett anvisat elavtal på grund av att Fi-Nergy inte längre kan leverera el till sina kunder. Här kan du läsa mer om vad som gäller för anvisade avtal och för byte av elhandelsföretag.

När kan anvisning av ett elhandelsföretag inträffa?

En elanvändare kan anvisas ett elhandelsföretag i två situationer. Den vanligaste situationen är att elanvändaren inte har ingått något avtal om elleverans med ett elhandelsföretag. Det kan till exempel handla om att elanvändaren flyttat in i en ny bostad utan att teckna ett avtal om elleverans.

Elanvändare som saknar ett elhandelsföretag ska anvisas ett elhandelsföretag av elnätsägaren och får då ett så kallat anvisat avtal. För att kunna göra detta har elnätsägaren en skyldighet att se till att det finns ett elhandelsföretag som åtagit sig att leverera el till elanvändare som inte har något elhandelsföretag.

Den andra situationen, som är mer ovanlig, är att det elhandelsföretag som elanvändaren har avtal med inte längre får leverera el på grund av att företaget förlorat sitt så kallade balansansvar.

Elnätsägaren ska anvisa elanvändare ett elhandelsföretag även i denna situation. Genom anvisningsförfarandet garanteras att elanvändaren får el.

Vad är ett balansansvar?

Ett elhandelsföretag måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det ekonomiska ansvaret för detta kallas balansansvar. Elhandelsföretaget kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe. I båda fallen måste det finnas ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige.

Varför har du som kund hos Fi-Nergy blivit anvisad ett nytt elhandelsföretag?

I detta fall har den ovanliga situationen uppstått att elhandelsföretaget Fi-Nergy Kraft AB (Fi-Nergy), som har kunder på olika håll i landet, står utan balansansvar. Detta beror på att Svenska kraftnät har sagt upp avtalet med det företag som var balansansvarig för Fi-Nergy.

Ett elhandelsföretag som inte längre uppfyller kravet om balansansvar får viss tid på sig att återställa balansansvaret. Eftersom Fi-Nergy inte har återställt balansansvaret inom den fastställda tidsfristen kan de inte fortsätta leverera el till sina kunder.

Konsekvensen är att elnätsägaren ska anvisa Fi-Nergys kunder ett nytt elhandelsföretag.

Vilken information kan du som kund förvänta dig om anvisningen?

I och med anvisningen ska elnätsägaren utan dröjsmål underrätta dig om

  • vilket elhandelsföretag som levererar el (anvisats)
  • innebörden av anvisningen
  • vad som gäller för byte av elhandelsföretag.

Det anvisade elhandelsföretaget ska också utan dröjsmål informera dig om

  • pris och övriga villkor för det nya avtalet
  • den dag då elhandelsföretaget avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

I underrättelsen ska det också anges att avtalet är ett anvisat avtal.

Kan du välja ett nytt elhandelsföretag?

Ett anvisat elpris är ofta högre än andra alternativ och det innebär att det kan finnas anledning för dig att välja ett nytt elhandelsföretag.

Ett byte av elhandelsföretag görs på ditt initiativ. Det tar 14 dagar från att du tecknar ett avtal med ett nytt elhandelsföretag tills leverantörsbytet kan ske. Eftersom uppsägningstiden för ett anvisat avtal inte får vara längre än 14 dagar innebär det att du kan vara kund hos ditt nya elhandelsföretag på två veckor.

Har du frågor?

Om du har frågor, kontakta Samuel Wahlberg eller Sanna Westman Carling.

Ellagen (1997:857) på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tidigare nyhet om att Svenska kraftnät sagt upp avtalet om balansansvar.

Elnät och elhandel: Vad är skillnaden mellan en elnätsägare (ett elnätsföretag) och ett elhandelsföretag?

Du behöver ett avtal med en elnätsägare för att använda elnätet och få el till din bostad. Du kan inte själv välja elnätsägare utan du har ett avtal med det företag som äger elnätet där du bor.

För att köpa den el du använder behövs ett avtal om elleverans med ett valfritt elhandelsföretag. Det finns cirka 130 elhandelsföretag att välja mellan.

Mer om elavtal på Ei:s webbplats.

Jämför elavtal på Elpriskollen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Besök Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vägledning och information om dina rättigheter som konsument.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter