Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:31:27

Information med anledning av att Svenska kraftnät sagt upp avtalet om balansansvar med Elia Energiförsäljning AB

Svenska kraftnät har meddelat att avtalet om balansansvar med Elia Energiförsäljning AB sagts upp från och med den 12 juni klockan 00.00 på grund av väsentligt avtalsbrott. Elia Energiförsäljning AB är i sin tur balansansvarig för elhandelsföretaget Fi-Nergy Kraft AB.

Händelsen aktualiserar flera av ellagens bestämmelser om vad som gäller när avtal om balansansvar saknas och vad som händer om det inte återställs. I det följande beskrivs några av de centrala delarna i detta regelverk.

Balansansvar

Ett elhandelsföretag (benämns elleverantör i ellagen) måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det ekonomiska ansvaret för detta kallas balansansvar. Elhandelsföretaget kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe. I båda fallen måste det finnas ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät (8 kap. 4 § ellagen).

Ett elhandelsföretag kan stå utan balansansvar, exempelvis om det har ingått avtal med ett företag som åtagit sig balansansvaret och detta avtal av något skäl upphör att gälla. Svenska kraftnät kan också säga upp avtalet med den balansansvariga som då inte får agera som balansansvarig på elmarknaden.

Svenska kraftnät har nu sagt upp balansansvaret med Elia Energiförsäljning AB med omedelbar verkan. När en sådan situation uppstår sätts en kedja av händelser i gång.

Svenska kraftnät ska underrätta berörda elnätsföretag om uppsägningen. Elnätsföretagen ska då underrätta berörda elhandelsföretag (8 kap. 4 c § första stycket ellagen).

Ett elhandelsföretag som inte längre uppfyller kravet om balansansvar får viss tid på sig att återställa balansansvaret. Tidsfristen, som börjar löpa dagen efter att elhandelsföretaget tagit del av underrättelsen om att balansansvaret upphört, uppgår till 10 vardagar dock högst 15 kalenderdagar (8 kap. 4 e § första stycket ellagen).

I det fall omständigheterna förändras under tidsfristens löptid genom att elhandelsföretaget likvideras, ställer in betalningarna, försätts i konkurs eller förklarar sig inte ha avsikt att återställa balansansvaret, upphör tidsfristen omedelbart (8 kap. 4 e § fjärde stycket ellagen).

Om balansansvaret återställs ska elnätsägare meddelas

Om elhandelsföretaget återställer balansansvaret innan tidsfristen löpt ut, ska företaget underrätta berörda elnätsägare om vem som åtagit sig balansansvaret. Balansansvaret gäller från dagen efter det att elnätsägaren mottagit underrättelsen (8 kap. 4 f § första och andra stycket ellagen).

Om balansansvaret inte återställs ska elnätsägaren anvisa kunderna ett elhandelsföretag

Om elnätsföretaget inte har mottagit en underrättelse från elhandelsföretaget om vem som är ny balansansvarig i berörda uttagspunkter innan tidsfristen har löpt ut, ska elnätsföretaget dagen efter fristens utgång anvisa berörda kunder ett nytt elhandelsföretag (8 kap. 4 f § tredje stycket ellagen).

Vad innebär detta?

Svenska kraftnät sa upp Elia Energiförsäljning AB:s balansansvar från och med den 12 juni klockan 00.00. Elia Energiförsäljning AB var balansansvarig för Fi-Nergy Kraft AB som därför måste återställa balansansvaret. Tidsfristen för att återställa balansansvaret är 10 vardagar (borträknat helgdagar blir det måndagen den 28 juni), dock högst 15 kalenderdagar (lördagen den 26 juni). Eftersom den 26 juni infaller före den 28 juni är det den 26 juni som gäller som tidsfrist för att återställa balansansvaret. Om balansansvaret inte återställs inom tidsfristen ska elnätsföretagen dagen efter fristens utgång, det vill säga på söndagen den 27 juni, anvisa berörda kunder ett nytt elhandelsföretag. Om balansansvaret återställs inom tidsfristen fortsätter Fi-Nergy Kraft AB att leverera el till sina kunder.

Vad är Ei:s roll?

Sammanfattningsvis berör denna process Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, kunder och aktörer på elmarknaden — balansansvarig, elhandelsföretag och elnätsföretag.

Ei har tillsyn över nätägarnas skyldighet att anvisa ett elhandelsföretag för att säkerställa att kunderna alltid får el.

I det aktuella fallet har tidsfristen för att återställa balansansvaret ännu inte löpt ut. Därför går det just nu inte att säga något om vad som kommer att ske.

Har du frågor

Om du har frågor, kontakta Samuel Wahlberg eller Sanna Westman Carling.

Ellagen (1997:857) på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter