Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:39:01

Ei har lämnat förslag till hur EU-regelverket om oberoende aggregering kan genomföras i ellagen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört en fördjupad utredning av hur EU-regelverket om oberoende aggregering bör genomföras i ellagen. Nu har Ei lämnat sin rapport till Infrastrukturdepartementet. Rapporten innehåller förslag som möjliggör att aggregatorer kan agera oberoende, samtidigt som de tar ekonomiskt ansvar för de obalanser som aggregeringen kan orsaka.

Bakgrund

EU har beslutat om vissa gemensamma regler för hur aggregatorer ska kunna agera på elmarknaden. Reglerna syftar till att säkerställa att aggregatorer deltar på elmarknaden på ett effektivt sätt och på likvärdiga villkor som andra aktörer på marknaden. Regelverket innebär att varje medlemsstat ska möjliggöra så kallad oberoende aggregering.

En huvudprincip i EU-regelverket är att marknadsaktörer som deltar i aggregering ska vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i elsystemet. Oberoendet innebär att kunden ska kunna välja en aggregator utan att behöva ett godkännande från sitt elföretag och att aggregatorerna ska kunna komma in på elmarknaderna utan medgivande från andra marknadsaktörer. Vidare ska aggregatorn ha rätt att välja att antingen själv vara balansansvarig part eller genom avtal delegera balansansvaret till en balansansvarig part efter eget val.

Ei har tidigare lämnat förslag på regler kopplade till aggregatorrollen i rapporten Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). Inom ramen för vårt samarbete i NordREG* och Ei:s arbete med den rapport vi lämnat nu, har vi kommit fram till att vi behöver vidareutveckla Ei:s tidigare förslag.

– Vi har haft möjlighet att fördjupa vår analys och i det arbetet kommit fram till att vi behöver utveckla de tidigare förslagen så att oberoende aggregatorer kan välja att själva vara balansansvariga eller delegera balansansvaret till en part som de själva väljer. I det här utvecklade förslaget tar vi ett helhetsgrepp på hur aggregatorer tar ekonomiskt ansvar för de obalanser som de orsakar i elsystemet, samtidigt som de är oberoende från andra aktörer på elmarknaden, berättar Ei:s projektledare Karin Tvingsjö.

Ei:s slutsatser och förslag

I rapporten som Ei nu lämnat gör vi bedömningen att ellagen behöver anpassas för att möjliggöra dels en modell med flera balansansvariga kopplade till samma uttags- eller inmatningspunkt, dels en modell där aggregatorn tar ekonomiskt ansvar för de obalanser aggregeringen orsakar genom ett system för ekonomisk kompensation mellan parter.

Ei föreslår också att Svenska kraftnät får ett bemyndigande att ta fram metoden för kompensationsmekanismen och ett uppdrag om hur modellerna ska genomföras på elmarknaderna. Slutligen föreslår Ei att Swedac bör ges i uppdrag att utreda vilket krav på mätvärdeskvalitet som är lämpligt.

– Våra förslag öppnar för två möjligheter i ellagen, sedan föreslår vi att Svenska kraftnät utformar detaljerna i modellerna. Förslagen innebär att vi skapar förutsättningar för ett harmoniserat regelverk för oberoende aggregering i enlighet med NordREG:s förslag, säger Karin Tvingsjö.

Ei:s rapport Oberoende aggregatorer - Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet

* NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. Våren 2020 beslutade NordREG om rapporten A Nordic Regulatory Framework for independent aggregation. I rapporten presenterar NordREG en rad rekommendationer för att underlätta en harmoniserad implementering av elmarknadsdirektivets bestämmelser om oberoende aggregatorer i de nordiska länderna. Här hittar du NordREG:s webbplats med rapporten under publikationer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter