Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter - Ei R2020:02

Regeringen gav den 14 februari 2019 Ei i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning. I uppdraget ingick förutom ovan nämnda åtgärder även att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till Europaparlamentets och rådets nya förordning om den inre marknaden för el, som ersätter nuvarande förordning (EG) 714/2009, förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, som ersätter nuvarande förordning (EG) nr 713/2009, och förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EG, samt vid behov lämna författningsförslag.