Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:29:47

Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet - konsultrapport av IVL

Energimarknadsinspektionen (Ei) har identifierat behov av att bygga kunskap som är användbar i myndighetens arbete med att främja ökad efterfrågeflexibilitet hos hushåll. Genom att vara flexibla i sin elförbrukning kan hushållen bidra till en mer effektiv användning av elnätet och minska behovet av att bygga ut kapaciteten i elnätet. Under hösten 2022 fick IVL Svenska Miljöinstitutet uppdrag av Ei att ta fram ett underlag, baserat på kvalitativa och kvantitativa data insamlade från olika urval av hushållskonsumenter och marknadsaktörer som vänder sig till hushållskonsumenter.

Målet med underlaget är att Ei ska kunna svara på varför inte fler hushållskonsumenter bidrar med efterfrågeflexibilitet och varför inte fler marknadsaktörer aktivt främjar hushållskonsumenters möjligheter att bidra med efterfrågeflexibilitet. IVL har genomfört en kvalitativ datainsamling bestående av djupintervjuer, workshop och en enkätundersökning med marknadsaktörer samt djupintervjuer, fokusgrupper, enkätundersökning och en serie valexperiment med hushållskonsumenter. Här kan du ta del av konsultrapporten.