Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:29:13

Ei avråder från förslaget om en marknadsomfattande kapacitetsmekanism

Energimarknadsinspektionen (Ei) avstyrker Svenska kraftnäts förslag om en marknadsomfattande kapacitetsmekanism. Eftersom förslaget har en omfattande påverkan på elmarknaden, anser Ei att det krävs ytterligare utredningar och konsekvensanalys innan man kan införa en sådan mekanism i Sverige.

Ei har lämnat sitt remissvar på Svenska kraftnäts förslag om framtidens kapacitetsmekanism. Sammanfattningsvis är Ei:s bedömning att nuvarande modell för handel med el, som bygger på att utbud och efterfrågan styr tillgången och priset på el, i grunden är en bra modell.

Nuvarande marknad har förutsättningar att fortsätta att tillhandahålla el till en effektiv kostnad för samhället. Däremot finns det hinder som stör elmarknadens funktion, så som generellt långa ledtider för att bygga ny kraftproduktion och för att bygga ut elnät i de regioner där mer effekt behövs. Ei ser dock inte hur en marknadsomfattande kapacitetsmekanism skulle lösa dessa problem.

Behov av konsekvensanalys och ytterligare utredningar

Ei:s huvudsakliga invändning i remissvaret är att förslaget saknar en konsekvensanalys. Bland annat skulle en risk kunna vara att förslaget får en negativ påverkan på deltagande av flexibilitetsresurser på marknaden.

Ei utesluter inte behovet av en kapacitetsmekanism efter 2025 för att Sverige ska kunna nå tillförlighetsnormen. Dock är det önskvärt med en mer ingående analys av vad det är som gör att dagens marknadsmodell inte kan lösa resurstillräckligheten i framtiden. I synnerhet med tanke på att de analyser av resurstillräckligheten i Sverige som förslaget bygger på inte är godkända enligt elmarknadsförordningen (EU) 2019/943. Ei:s uppfattning är därför att ytterligare analyser behövs innan man kan gå vidare med förslaget.

Enligt elmarknadsförordningen ska ett land i första hand bedöma om en strategisk reserv kan tillämpas, om marknaden själv inte kan säkerställa resurstillräckligheten. Svenska kraftnät menar att en strategisk reserv inte är en tillräcklig åtgärd för att nå tillförlitlighetsnormen i framtiden. Ei anser dock att den bedömningen skulle behöva analyseras mer.

Sammanfattningsvis förordar Ei att mer utredning krävs innan man överväger att gå vidare med att införa en mekanism som innebär ett omfattande ingripande i marknaden, och där utfallet är oklart eftersom det saknas en utförlig konsekvensutredning.

Ei lämnade in remissvaret till Klimat- och näringslivsdepartementet den 31 augusti 2023.

Yttrande Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräckligheten på elmarknaden Pdf, 473 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Svenska kraftnät fick den 15 december 2022 i uppdrag av regeringen att föreslå en utformning av kapacitetsmekanismer med förutsättningar att ersätta effektreserven och säkerställa resurstillräcklighet efter den 16 mars 2025 i enlighet med tillförlitlighetsnormen för Sverige.

I rapporten ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräckligheten” lämnade Svenska kraftnät sitt förslag på kapacitetsmekanism till regeringen. Svenska kraftnäts slutsats i rapporten är att Sverige fortsatt behöver en kapacitetsmekanism efter 2025 och att en marknadsomfattande kapacitetsmarknad bör införas. Innan en marknadsomfattande kapacitetsmekanism kan vara på plats föreslår Svenska kraftnät att en övergångslösning införs i form av en strategisk reserv, likt nuvarande effektreserv, efter 2025.

Vad är en kapacitetsmekanism?

En kapacitetsmekanism är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser för att de ska vara tillgängliga vid behov. Åtgärder som rör stödtjänster eller hantering av överbelastning är inte kapacitetsmekanismer enligt elmarknadsförordningen.

En kapacitetsmekanism ska vara en tillfällig åtgärd som ett EU-land kan ta till för att säkerställa att man når tillförlitlighetsnormen, det vill säga så att risken för eleffektbrist ligger på en för samhället acceptabel nivå. Eleffektbrist kan uppstå om det inte finns tillräckligt med el på marknaden för att möta behovet.

En kapacitetsmekanism kan utformas som en strategisk reserv eller som en mer marknadsomfattande kapacitetsmarknad. I dagsläget har vi en typ av strategisk reserv i Sverige i form av effektreserven, som innebär att Svenska kraftnät handlat upp produktion i förväg som ska vara tillgänglig om en effektbristsituation uppstår. Effektreserven kom till innan 2019 då elmarknadsförordningen trädde i kraft och det går därför inte att förlänga effektreserven i nuvarande utformning efter 2025 då avtalen löper ut.

Kontakt
Fredrik Norlund
Enhetschef

016-542 91 34

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter