Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:05:42

Nytt regeringsuppdrag: Föreslå parametrar för en strategisk reserv

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska i ett nytt regeringsuppdrag föreslå parametrar som avgör vilken kapacitetsmängd som kan upphandlas inom en strategisk reserv för elförsörjning. I uppdraget ska Ei föra en dialog med Svenska kraftnät. Uppdraget ska slutredovisas den 20 september 2024.

Medlemsstater i EU får, som en sista utväg för att undanröja kvarstående resurstillräcklighetsproblem på elmarknaden, införa kapacitetsmekanismer. I första hand ska en kapacitetsmekanism utformas som en strategisk reserv.

Sverige har idag en typ av strategisk reserv (effektreserven), vilket innebär att Svenska kraftnät handlat upp produktion i förväg som ska vara tillgänglig om marknadens resurser inte räcker till för att lösa en effektbristsituation.

Regeringen arbetar med inriktningen att det ska införas en ny strategisk reserv senast under 2025, i enlighet med den energipolitiska inriktningspropositionen (prop, 2023/24:105).

Parametrarna en central del

Enligt elmarknadsförordningen ska de parametrar som avgör upphandlad kapacitetsmängd inom kapacitetsmekanismen godkännas av medlemsstaten eller av en behörig myndighet som har utsetts av medlemsstaten, på förslag från tillsynsmyndigheten. I Sveriges fall är Ei tillsynsmyndighet.

—Parametrarna är en central del i upphandlingen av en strategisk reserv. De avgör hur den kapacitetsmängd som får upphandlas ska fastställas. Utgångspunkten kan till exempel vara en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott eller den volym som krävs för att resurstillräckligheten ska motsvara tillförlitlighetsnormen, säger Tobias Alkefjärd, projektledare för uppdraget hos Ei.

Tillförlitlighetsnormen ingår i bedömningen

I enlighet med Ei:s förslag (Ei R2021:05) fastställde regeringen i november 2022 en tillförlitlighetsnorm för Sverige på 1 timme per år. Tillförlitlighetsnormen fungerar som ett slags referensvärde till analyserna av resurstillräckligheten och är på så sätt en del i bedömningen om det finns ett behov av kapacitetsmekanismer i framtiden.

Vid genomförandet av uppdraget ska Ei ska föra en dialog med Svenska kraftnät. Ei ska senast den 20 september 2024 redovisa regeringsuppdraget till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Här hittar du regeringsuppdraget: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att föreslå parametrar för en strategisk reserv (2024-103560) Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdrag 2024 (ei.se) Länk till annan webbplats.

Vad är en kapacitetsmekanism?

En kapacitetsmekanism är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser för att de ska vara tillgängliga vid behov. Åtgärder som rör stödtjänster eller hantering av överbelastning är inte kapacitetsmekanismer enligt elmarknadsförordningen.

En kapacitetsmekanism ska vara en tillfällig åtgärd som ett EU-land kan ta till för att säkerställa att man når tillförlitlighetsnormen, det vill säga så att risken för eleffektbrist ligger på en för samhället acceptabel nivå. Eleffektbrist kan uppstå om det inte finns tillräckligt med el på marknaden för att möta behovet.

En kapacitetsmekanism kan utformas som en strategisk reserv eller som en mer marknadsomfattande kapacitetsmarknad. Flera länder inom EU har idag någon form av kapacitetsmekanism. Sverige har idag en typ av strategisk reserv, så kallad effektreserven, som innebär att Svenska kraftnät handlat upp produktion i förväg som ska vara tillgänglig om en effektbristsituation uppstår. Effektreserven kom till innan 2019 då elmarknadsförordningen trädde i kraft och det går därför inte att förlänga effektreserven i nuvarande utformning efter 2025 då avtalen löper ut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter