Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:39:34

Nytt regeringsuppdrag för att öka energieffektiviteten i Sverige

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska i ett nytt regeringsuppdrag föreslå hur artikel 27 i det omarbetade direktivet om energieffektivitet ska implementeras i Sverige. I dialog med tre andra myndigheter ska Ei lämna författningsförslag och göra en konsekvensanalys. Uppdraget ska slutredovisas den 22 december 2024.

Artikel 27 i det omarbetade direktivet om energieffektivitet handlar om att omvandla, överföra och distribuera energi på ett energieffektivt sätt. Den beskrivs närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/1791 om energieffektivitet och om ändring av förordning (EU) 2023/955 (omarbetning).

Ei ska analysera artikel 27 och ta fram förslag på hur artikeln går att genomföra på ett kostnadseffektivt sätt i svensk lagstiftning. I det här uppdraget ska Ei även hämta synpunkter från Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Naturvårdsverket.

− Det är ett spännande uppdrag som påverkar såväl myndigheter som företag med verksamhet relaterad till olika delar av energisektorn. Inledningsvis kommer vi analysera artikelns bestämmelser för att identifiera befintliga regler som kan behöva justeras, säger Linn Sjöström, projektledare för uppdraget hos Ei.

Ei ska delredovisa regeringsuppdraget med författningsförslag den 1 oktober 2024. Därefter sker slutredovisning den 22 december 2024 till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Här hittar du regeringsuppdraget: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att ta fram underlag för genomförande av artikel 27 i det omarbetade direktivet om energieffektivitet (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringsuppdrag 2024 (ei.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel 27 och det omarbetade direktivet

Det omarbetade direktivet om energieffektivitet fastställer en gemensam ram för åtgärder för främjande av energieffektivitet inom EU. Genom detta direktiv införs bestämmelser som är avsedda att genomföra energieffektivitet på ett prioriterat sätt i alla sektorer och avlägsna hinder på energimarknaderna.

Det handlar också om att avhjälpa marknadsmisslyckanden som hindrar effektiviteten i försörjningen, överföringen, lagringen och användningen av energi. Direktivet bidrar även till genomförandet av principen om energieffektivitet först.

Artikel 27 är en del av det omarbetade direktivet om energieffektivitet och handlar om omvandling, överföring och distribution av energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter