Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:55:18

Merparten av granskade elledningar byggdes och raserades inom utsatt tid

En tillsyn som Energimarknadsinspektionen (Ei) nyligen genomfört visar att elnätsföretag i de flesta fall färdigställer elledningar som de har fått tillstånd för inom utsatt tid. När Ei har fattat beslut om att ledningen ska raseras, så har också det skett inom den angivna tidsramen.

När Ei har fattat beslut om att ett företag får koncession för en elledning ska beslutet först vinna laga kraft. Därefter har elnätsföretaget enligt ellagen fem år på sig att färdigställa ledningen. Senast tre månader innan femårsfristen har gått ut ska företaget skicka ett meddelande till Ei om i vilken utsträckning ledningen är färdigställd.

Det är även Ei som fattar beslut om att återkalla nätkoncessioner. I beslutet kan det finnas angivet vilka återställningsåtgärder som krävs och hur lång tid företaget har på sig att ta bort ledningen och genomföra åtgärderna.

Fyrtio beslut granskades

Under våren 2023 inledde Ei en granskning för att se att reglerna efterlevs. 29 slumpvis utvalda beslut om koncession från 2017 följdes upp för att se om ledningarna har färdigställts. Elva beslut från samma år gällande återkallelse/rasering av ledning följdes upp. Tillsynen skedde genom att frågor skickades till de aktuella företagen.

Resultatet visar att samtliga granskade beslut om rasering och återställningsåtgärder skett inom den tid som angavs i beslutet. Av de granskade koncessionsbesluten hade cirka 90 procent av ledningarna färdigställts inom fem år. För resterande cirka tio procent har företagen efter granskningen kommit in med, alternativt förelagts att lämna in en ansökan om antingen förlängd färdigställandetid eller återkallelse av nätkoncession.

Granskningen fortsätter 2024

Granskningen fortsätter även under 2024 genom att ett antal beslut om koncession respektive återkallelse/rasering från 2018 följs upp.

Syftet med granskningen är att säkerställa att ledningar byggs och rivs enligt de beslut som Ei fattar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter