Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:39:02

Ei ska föreslå hur EU:s gasmarknadspaket ska genomföras i svensk lagstiftning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att bedöma vilka åtgärder som krävs för att införa EU:s gasmarknadsdirektiv och gasmarknadsförordning i svensk lagstiftning. Arbetet är i gång och en rapport med förslag på hur implementeringen kan ske, ska överlämnas till regeringen senast den 27 juni 2025.

I december 2021 beslutade EU-kommissionen om ett förslag till ett nytt regelverk för gas, det så kallade gasmarknadspaketet som består av en förordning och ett direktiv. Tillsammans reglerar de EU:s inre marknad för naturgas, förnybar gas och vätgas. Både förordningen och direktivet innehåller ändringar av andra berörda direktiv och förordningar.

Syftet med den nya EU-lagstiftningen är att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser i energisystemet och samtidigt minska användningen av naturgas. Målet är att EU ska uppnå klimatneutralitet år 2050. Den nya lagstiftningen ska även stärka kundernas ställning på gasmarknaden.

Gasmarknadspaketet är ännu inte antaget i alla instanser. Det förslag som EU-kommissionen lagt fram ska under våren upp för beslut i EU-parlamentet och därefter i Europiska rådet.

Det är inte klart när reglerna för naturgas ska vara genomförda, men troligen inom två år räknat från sommaren 2024. För genomförande av vissa bestämmelser som gäller vätgas och förnybar gas gäller senare tidsgränser.

Analysera vilka eventuella lagändringar som krävs

Bestämmelserna i elmarknadsförordningen kommer att gälla direkt, men bestämmelserna i direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Ei har fått i uppdrag av regeringen att se hur genomförandet ska gå till och vilka eventuella lagändringar som krävs. Uppdraget gäller i huvudsak bestämmelserna om naturgas eftersom det är dessa som ska genomföras först.

– Arbetet just ny handlar mest om inläsning och att sätta ramarna för projektet, längre fram kommer vi att koppla en referensgrupp till projektet för att få in synpunkter från andra berörda myndigheter, bransch, kundorganisationer och andra intressenter, säger Claes Vendel Nylander, jurist på Ei och projektledare för regeringsuppdraget.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter