Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:31:53

Vill du delta i referensgruppen för Ei:s regeringsuppdrag om nätutvecklingsplaner? Anmäl dig senast den 15 mars

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med ett regeringsuppdrag om hur elnätsföretagens nätutvecklingsplaner kan sammanställas och tillgängliggöras för intressenter. Nu söker vi dig som vill vara med och lämna synpunkter och inspel till projektet.

I regleringsbrevet för 2024 gav regeringen Ei i uppdrag att utreda och ta fram en metod för att hantera och använda nätutvecklingsplaner i energiplaneringssyfte. Uppdraget ska genomföras i två steg. Först ska Ei utreda hur nätutvecklingsplanerna kan sammanställas och göras tillgängliga för intressenter. I ett andra steg ska Ei utveckla ett ändamålsenligt IT-stöd. Den första delen av uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2024. Den andra delen ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Det här innebär det att vara med i referensgruppen

Referensgruppen ska bidra till att skapa en tydligare bild av vad energimarknadens aktörer tycker är viktigt med innehållet i nätutvecklingsplanerna och vad de ser för behov av dem. Kunskapen om detta blir underlag för att identifiera vad som är relevant att sammanställa och hur planerna ska tillgängliggöras.

Referensgruppen kommer att träffas digitalt vid två tillfällen: Tisdagen den 26 mars klockan 13.00-14.30 och tisdagen den 16 april klockan 10.00-12.00. Vid den första träffen kommer Ei att berätta om och ta emot eventuella synpunkter på uppdraget. Efter den första träffen kommer Ei att dela ett dokument med frågor som deltagarna i gruppen ska fylla i senast den 8 april. I dokumentet ska man svara på frågor främst om hur man ser på behovet av nätutvecklingsplanerna. Vid den andra träffen avser Ei att presentera en sammanställning av det som kommit in och diskutera resultatet. Det kan bli aktuellt med fler möten.

Som deltagare i referensgruppen förväntas du vara med på mötena och fylla i dokumentet med frågor.

Vem kan vara med

Alla som har ett behov av sammanställningen och tillgängliggörandet (visualiseringen) av nätutvecklingsplanerna kan delta i referensgruppen. Det kan till exempel vara energilagringsföretag, producenter, näringslivsaktörer, flexibilitetsleverantörer och elnätsföretag.

Så här anmäler du ditt intresse

Om du vill delta i referensgruppen, mejla till e-postadressen som du hittar längst ner, senast fredagen den 15 mars. Ange namn, organisation och kontaktuppgifter till den som önskar delta.

Vi önskar en så bred representation som möjligt och kan därför behöva göra ett urval om det är många som är intresserade. Återkoppling sker efter att anmälningstiden löpt ut.

Vad är nätutvecklingsplaner

I elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. finns ett krav på att alla elnätsföretag (förutom transmissionsnätsföretag) ska ta fram nätutvecklingsplaner och reglerna är även införda i svensk lagstiftning.

Syftet med nätutvecklingsplaner är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny förbrukning inklusive laddningsstationer för elfordon.

I början av 2024 publicerade Ei föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner (EIFS 2024:1 Pdf, 285.1 kB.). Elnätsföretagen ska rapportera in nätutvecklingsplanerna till Ei senast den 31 december 2024. Här hittar du mer information om dem och den inrapportering som ska ske.

Kontaktuppgifter
Maria Dalheim
Projektledare

Fler nyheter