Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 02:31:11

Ei initierar nya föreskrifter om anslutningsavgifter för el och naturgas

Nu initierar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett projekt för att ta fram föreskrifter och allmänna råd om anslutningsavgifter för el och naturgas. Detta efter att det enligt den så kallade Tysklandsdomen, en EU-dom från 2021, inte är tillåtet för länder inom EU att på ett detaljerat sätt reglera anslutnings­avgifter för el och naturgas i lag.

I arbetet med föreskrifterna kommer Ei att ha två externa referensgrupper knutna till sig, en för el och en för naturgas. Genom att träffa referensgrupperna kan vi få viktig input i sakfrågor och stämma av såväl juridiska som ekonomiska resonemang. Ei kommer också att göra konsekvensanalyser som ska löpa parallellt med det juridiska arbetet.

Därför tar vi fram nya föreskrifter

Hösten 2023 överlämnades en statlig utredning SOU 2023:64 Länk till annan webbplats. till regeringen i vilken det föreslås lagändringar. Det föreslås även att ändringarna bör träda i kraft redan den 1 januari 2025. Lag­förslagen påverkar bland annat utformningen av anslutnings­avgifter för el och naturgas. I utredningens uppdrag ingick det att granska reglerna för de avgifter som elnäts- och naturgas­företagen tar ut för att ansluta kunder till nät och annan infrastruktur och se om dessa överensstämmer med gällande EU-rätt. Särskild hänsyn skulle tas till EU-domstolens dom i mål C-718/18 Länk till annan webbplats. som gällde den tyska tillsynsmyndighetens exklusiva befogenhet att fastställa eller godkänna metoder för att beräkna eller fastställa villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive tillämpliga tariffer. Av domen framgår det att anslutningsavgifter inte får detaljregleras i lag, vilket de gör idag.

I utredningen föreslås att ett antal bestämmelser i ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats. och i naturgaslagen (2005:403) Länk till annan webbplats. upphävs eller omformuleras och delvis ersätts med föreskrifter. Trots att lagändringarna ännu inte har beslutats behöver Ei påbörja arbetet med att ta fram dessa föreskrifter för att fullgöra uppgifterna enligt el- och gasmarknadsdirektiven.

Kontakt
Sina Granath
Jurist

016-542 91 38

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter