Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:53:25

Ei har granskat spänningskvaliteten i elnäten för 2023

Under 2023 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 35 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu sammanfattat i en promemoria och visar bland annat att elnätsföretagen i de flesta fall lever upp till gällande krav.

Av de elnätsföretag som omfattades av tillsynen redovisar 27 att de mottagit klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet. Flertalet av bristerna håller sig inom normen och uppfyller därmed de spänningskvalitetskrav som finns i Ei:s föreskrifter. Tillsynen visade att spänningskvaliteten i de granskade elnäten i mångt och mycket lever upp till de krav som finns.

– Elsystemet genomgår ständig förändring och utveckling. Med införandet av nya teknologier, intermittent elproduktion, digitalisering och flexibilitetstjänster, blir det än mer viktigt för elnätsföretagen att upprätthålla god spänningskvalitet i elnäten, säger analytiker Marcus Tjäder på Ei.

Flest problem låg i elnätsföretagens nät

I de fall där Ei konstaterade bristande spänningskvalitet berodde cirka 63 procent av fallen på problem i elnätsföretagens egna nät. I resterande fall berodde problemen på fel i kundens anläggning eller hos tredje part, till exempel en närliggande industri eller annan anläggning.

De flesta elnätsföretag som granskats uppgav att de vidtar flera olika åtgärder för att säkerställa att överföringen av el uppfyller kraven på god spänningskvalitet enligt Ei:s föreskrifter. Elnätsföretagen mäter spänningskvaliteten vid anmälan från kunder eller vid andra indikationer. Cirka 80 procent av de granskade elnätsföretagen mäter spänningskvalitet kontinuerligt i nätet eller delar av nätet i transformatorstationer på olika spänningsnivåer.

Tillsynen fortsätter för att säkra spänningskvaliteten

I tillsynen valdes 35 elnätsföretag ut. Med en jämn spridning över hela landet representerar urvalet både små och stora företag, landsbygdsnät och stadsnät. Tillsammans levererar dessa företag el till cirka hälften av Sveriges elnätskunder.

Promemoria: Spänningskvalitet i elnäten 2017-2022 (Ei PM2023:06)

Föreskrift EIFS 2013:1. Länk till annan webbplats. Från 1 jan 2024 gäller Föreskrift EIFS 2023:3 Länk till annan webbplats..

Om tillsynsarbetet

Ei har genomfört en planlagd tillsyn och granskat uppgifter som elnätsföretagen rapporterat in till Ei för åren 2017–2022. Årets tillsyn är den tredje i ordningen i en större tillsynsinsats, där planen är att granska samtliga elnätsföretag i Sverige med fokus på spänningskvalitet under femårsperioden 2021–2025.

Ei har bland annat tittat på hur elnätsföretagen arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet. Elnätsföretagen har också fått svara på ett antal frågor om hur de ser på sina möjligheteter att långsiktigt säkerställa en god spänningskvalitet i överföringen av el.

Vad är spänningskvalitet?

Spänningskvalitet i elnätet handlar om hur jämn och ren elkraften är när den når slutkunden. En god spänningskvalitet är viktig eftersom den påverkar drift och prestanda hos elektriska apparater och maskiner.

Ett exempel på dålig spänningskvalitet är spänningsdippar, alltså kortvariga minskningar i spänningen. Om din belysning flimrar eller dina datorer stängs av när detta händer, kan det bero på dålig spänningskvalitet.

Om elöverföringens kvalitet (ei.se) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter