Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:42:30

Elnätsföretag som använder sig av omdirigering ska rapportera till Ei

Enligt EU-regler som trädde i kraft 2020 ska elnätsföretag som använder sig av omdirigering rapportera in det till Energimarknadsinspektionen (Ei) årligen.

Reglerna om omdirigering finns i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el Länk till annan webbplats. (elmarknadsförordningen). Där finns beskrivet att alla elnätsföretag som berörs av artikeln ska rapportera detta årligen till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är Ei behörig tillsynsmyndighet. Ei ska i sin tur göra en sammanställning som ska offentliggöras och skickas vidare till ACER*.

Ei uppmanar nu alla elnätsföretag att se över om de omfattas av regelverket. För att Ei ska kunna göra en fullständig sammanställning önskar vi få in rapporter som avser 2022, och i aktuella fall rapporter som avser 2020-2021, senast den 30 november 2023.

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen ska de berörda systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem minst en gång per år överlämna en rapport till den behöriga tillsynsmyndigheten om följande:

  • Utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserade mekanismer för omdirigering av produktionsanläggningar, energilagringsanläggningar och anläggningar för efterfrågeflexibilitet.
  • Skälen, volymerna i MWh och typen av produktionskälla som omfattas av omdirigering.
  • De åtgärder som vidtagits för att minska behovet av omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden, inklusive investeringar i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.

Rapportera in uppgifter

Använd gärna Ei:s mall i Excelformat för rapportering.
Mallen och mer information om omdirigering.

Kontakta Ei

Vill du rapportera eller har du frågor eller medskick i arbetet kring rapportering av omdirigering så är du välkommen att kontakta Ei via e-postlådan för omdirigering (se e-postadress längre ner i nyheten).

Vad är omdirigering?

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet. Den definieras i elmarknadsförordningen som ”en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet. ”

Ytterligare information om Motköp och omdirigering.

* ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Kontakt
Omdirigering
Grossistmarknader

016- 16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter