Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:46:17

Ei inleder tillsyn med anledning av kvartsmätning och fullmakter för rapportering av mätvärden

Den 1 november träder krav på kvartsmätning i kraft. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått indikationer på att elnätsföretag avser sluta rapportera mätvärden när anläggningar börjar kvartsmätas. Indikationerna gäller rapporteringen till energitjänsteföretag som elanvändare har utsett som mottagare av mätvärden, via ombud med fullmakt. Ei anser att elnätsföretag riskerar att ställa upp hinder för efterfrågeflexibilitet genom att tolka fullmakter för snävt. I den här artikeln ger Ei sin syn på regelverken och vad som gäller.

Enligt EU-rätt och nationell rätt, till exempel ellagen, är elnätsföretag skyldiga att rapportera resultatet av mätningar till det företag som elanvändaren eller elproducenten har utsett. Företag som utses som mottagare av mätdata är primärt energitjänsteföretag vars tjänster möjliggör för elanvändare att öka förståelsen om elanvändningen, som ett sätt att ta kontroll över sina elkostnader.

Konsumenterna spelar en avgörande roll för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa elsystemet till intermittent och distribuerad produktion av förnybar el. Bestämmelserna om elnätsföretagens skyldighet att rapportera mätvärden är en del av åtgärderna som ska bidra till att energitjänsteföretag kan utveckla tjänster för efterfrågeflexibilitet, eftersom det kräver mätdata. Kraven ska bidra till icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mätdata, för en sund konkurrens på slutkundsmarknaderna. Mätvärdena behövs också löpande för att energitjänsteföretagens tjänster ska fungera utan avbrott.

Krav på rapportering enligt nuvarande och nya mätföreskrifter

Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, inklusive de nya mätföreskrifterna som träder i kraft den 1 november 2023 (EIFS 2023:1), anger vilken mätdata och när data ska rapporteras av elnätsföretag. Enligt mätföreskrifterna ska elnätsföretaget rapportera samma mätdata till det företag som elanvändaren har utsett, som elnätsföretaget rapporterar till elanvändaren och elleverantören. Alla aktörer ska alltså ha samma information samtidigt.

I de nya mätföreskrifterna har Ei beslutat att en elanvändare som begär timmätning ska kvartsmätas, om det inte finns undantag från kvartsmätning. Båda mätmetoderna har som syfte att ge mätvärden med samma energiupplösning som den aktuella avräknings- och handelsperioden på elmarknaden. Timmätvärden ska alltså ersättas med kvartsmätvärden om det är möjligt, men inte tvärtom.

Enligt mätföreskrifterna ska elnätsföretaget rapportera mätvärden med bibehållen energiupplösning till elhandelsföretaget, elanvändaren och det företag som elanvändaren har utsett. Om anläggningen kvartsmäts ska kvartsmätvärden skickas.

E:is ställningstagande gällande frågor och anmälningar

Ei har den senaste tiden mottagit frågor från elnätsföretag om hur fullmakter ska vara utformade för att inkludera kvartsmätvärden. Ei har även granskat en fullmakt som enligt en anmälan inte har godkänts av vissa elnätsföretag. Fullmakten har signerats av ungefär 200 000 elanvändare som därigenom har gett sitt medgivande till att dela sina mätvärden löpande med energitjänsteföretaget.

Utifrån de frågor och anmälningar som inkommit kan Ei konstatera att

  • den centrala frågan är om elanvändaren har utsett energitjänsteföretaget som mottagare av mätvärden. Med mätvärden avses energivärden med alla tidslängder som elanvändaren själv tar emot från elnätsföretaget. Från och med den 1 november 2023 består dessa mätvärden av kvartsmätvärden i stället för timmätvärden
  • det finns inga lagstadgade formkrav för denna typ av fullmakt. Elnätsföretag riskerar att ställa upp hinder för efterfrågeflexibilitet genom att göra för snäva tolkningar av fullmakter.

Sammanfattningsvis anser Ei att en fullmakt inte behöver specificera vilka mätvärden som ska skickas, det specificeras i mätföreskrifterna.

Vad händer nu?

Reglerna om den nya mätmetoden från timme till kvart börjar snart gälla. Ei hoppas därför kunna utreda ärenden skyndsamt. Det är viktigt att Ei hinner fatta beslut innan elnätsföretagen avslutar sin automatiserade rapportering. När rapporteringen avslutas uppstår administrativ börda och besvär för ett stort antal berörda kunder, elnätsföretag och energitjänsteföretag.

Beslut i tillsynsärenden

Ei har fattat beslut i två tillsynsärenden kopplat till en anmälan om att nätföretag avser avsluta den löpande rapporteringen av mätdata. Ei har granskat fullmakten som använts för att begära att mätvärden ska skickas till det företag elanvändaren har utsett. Ei har funnit att begäran inte begränsas till att enbart gälla rapportering av timmätvärden och att det finns en rättslig grund för fortsatt rapportering av mätvärden. Anmälan gäller samma fullmakt, men två nätföretag.

E.ON Energidistribution AB, ärendenummer: 2023-103871 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ellevio AB, ärendenummer: 2023-103816 Länk till annan webbplats.

Om kvartsmätning i EU-förordningen

De nya kraven om kvartsmätning har sin grund i EU-kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Ett syfte med förordningen är att underlätta för elanvändare att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet.

I dag använder Sverige och Norden 60 minuter som tidsperiod för avräkning av obalanser och som handelsperiod på elmarknaden. Från den 1 november 2023 kommer det att ändras till 15 minuter. Övergången är nödvändig för harmonisering av de europeiska marknaderna. Det handlar också om att upprätthålla driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet när andelen intermittent och förnybar elproduktion ökar. Genom det ska flexibiliteten öka och skapa mer korrekta prissignaler på marknaden.

Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter