Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:37:51

Nu är de nya föreskrifterna om leveranskvalitet klara

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2023:3. Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2024.

De nya föreskrifterna ersätter Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (kvalitetsföreskrifterna).

Att nya kvalitetsföreskrifter nu tagits fram beror bland annat på att fler nyanslutningar nekas anslutning, vilket gör att Ei nu inför bättre möjligheter till undantag från föreskrifterna och funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen. Ytterligare en anledning är en anpassning till nya förutsättningar, till exempel uppdaterad europeisk standard för spänningskvalitet.

Föreskrifternas fyra delar

Leverenskvalitetsföreskrifterna, är uppdelad i fyra delar, tre för leveranssäkerhet och en för spänningskvalitet:

  1. Funktionskrav för vissa lastintervall (4 kap.), tillåten avbrottslängd för uttags- och gränspunkter från och med 2 MW.
  2. Krav på trädsäkra ledningar med en spänning över 25 kV (5 kap.)
  3. God kvalitet kopplat till antalet avbrott som drabbar en enskild kund (6 kap.)
  4. Spänningskvalitet (7 kap.)

Ändringar i jämförelse med nuvarande förskrift

I jämförelse med de föreskrifter som gäller fram till den sista december 2023 har följande ändringar gjorts i de nya föreskrifterna:

  • Möjlighet att söka om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen och funktionskravet för vissa lastintervaller i föreskrifterna (4 kap. EIFS 2023:3). Ei får sedan den 1 juli 2022 meddela föreskrifter om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen. Det införs även undantag för elproduktions- och energilageranläggningar samt, under vissa förutsättningar, för gränspunkter.
    Föreskrifterna möjliggör nu olika lösningar för att undvika avbrott i anläggnings- och gränspunkter på grund av trädpåfall.
  • Vid fastställandet om överföringen är av god kvalitet med avseende på antal avbrott tas nu hänsyn till att avbrotten kan ske under olika år, men under en rullande ettårsperiod. Bedömningsgrunden för om överföringen är av god kvalitet eller inte, har tydliggjorts. Bestämmelsen gäller nu för alla kunder och inte bara lågspänningskunder som i de tidigare kvalitetsföreskrifterna.
  • Tydligare regler och uppdaterade krav som stämmer överens med standardutvecklingen för spänningskvalitet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024.

Nästa steg: informations- och dialogmöte 13 december och ny handledning

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar kommer Ei att ta fram en handledning som beskriver reglerna ytterligare och som kan vara till hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

Ett dialog- och informationsmöte planeras även till den 13 december 2023. Syftet med är dels att informera om de nya kvalitetsföreskrifterna, dels att få branschens synpunkter och input på vad handledningen för kvalitetsföreskrifterna bör innehålla.

Ei vill gärna ha input från branschen på vad som bör finnas med i handledningen. Har du frågeställningar som du vill ska inkluderas i handledningen får du gärna skicka in dessa innan mötet. Skicka dem i så fall via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2023–103709.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Kontakt
Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter