Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:49:07

På remiss: Två föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar

Nu finns förslag på två föreskrifter som ska ligga till grund för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) insamling av uppgifter och beräkning av intäktsramens storlek. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning till och med den 25 september 2023.

De föreskrifter det gäller är:

  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag (föreskriften om insamling av uppgifter).
  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (beräkningsföreskriften).

Bakgrund

Ei har tidigare meddelat föreskrifter på dessa områden - Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:1) om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag och Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag. Dessa föreskrifter upphävdes i november 2022, med anledning av att Ei i stället valde att begära in uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek genom förvaltningsbeslut med stöd av ellagen. Föreskrifterna föreslås nu återinföras eftersom kammarrätten i en dom den 20 juni 2023 klargjorde att uppgiftsskyldigheten ska regleras i föreskrifter.

Föreskriften om insamling av uppgifter kommer i stort sett att behålla sin tidigare form, med ett fåtal ändringar. Beräkningsföreskriften behåller samma innehåll men med uppdaterade laghänvisningar.

Innan Ei fattar beslut om föreskrifterna har intressenter möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget är att föreskrifterna ska träda i kraft den 1 december 2023.

Viktiga ändringar

De viktigaste ändringarna har gjorts i föreskriften om insamling av uppgifter. Ändringarna består i att företagen ska lämna in prognostiserade och faktiska kostnader för flexibilitetstjänster samt prognostiserade kostnader för avbrott (avbrottsersättning). Definitionerna landsbygd normal och landsbygd svår har också ändrats.

När det gäller beräkningsföreskriften har endast mindre detaljändringar gjorts, till exempel uppdaterade laghänvisningar.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på Ei:s föreslagna föreskrifter och konsekvensutredning skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), ange ärendenummer 2023–103654 i e-postmeddelandets ämnesrad. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 25 september 2023.

Om allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Dokument för synpunkter

Dokument för synpunkter

Remisstiden är slut, om du vill ta del av de dokument som skickades ut, kontakta registrator.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter