Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:49:26

På remiss: Föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen – synpunkter senast 19 september 2023

Nu finns ett förslag på föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna till och med den 19 september 2023.

Intressenter hade redan i början av året möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) överväganden om uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande för tillsynsperioden 2024–2027.

Sedan dess har Ei arbetat vidare med utvecklingen av incitamenten och har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (incitamentföreskrifterna). De tidigare incitamentföreskrifterna (EIFS 2019:4) upphävdes i slutet av 2022.

Incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande kommer att tillämpas i Ei:s beslut om elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2024–2027.

Incitamenten påverkar intäktsramen

Syftet med elnätsregleringen är att säkerställa att elnätsföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader med en tillräcklig kvalitet. Kunden ska få betala ett rimligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen samtidigt som företaget får skälig täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

När intäktsramen bestäms tar Ei hänsyn till kvaliteten i nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av intäktsramen.

Förslag på ändringar

  • För incitamentet för jämn belastning som är en del av incitamentet för effektivt nätutnyttjande föreslås att indikatorn utnyttjningsgrad används i stället för medellastfaktorn. Ei föreslår också att en justerad utnyttjningsgrad används för tillsynsperioden om nätföretagen haft en ökad mängd lokalt ansluten produktion i nätet. Den justerade utnyttjningsgraden tar hänsyn till effekter i gränspunkt mot överliggande nät och nya inmatningspunkter.
  • För transmissionsföretag föreslås att normperioden förkortas från tio till sju år samt att den nedre gränsen för oaviserade avbrott som inkluderas i beräkningen av ILEffekt ändras från 100 millisekunder (ms) till 500 ms.
  • Storleken på respektive delincitament (kvalitets-, nätförlust- eller belastningsincitamentet), positivt eller negativt, föreslås maximalt kunna uppgå till en tredjedel av nätföretagets regulatoriska avkastning per kalenderår.
  • För redovisningsenheter som samredovisas föreslås att reglera hur incitamenten beräknas i föreskrifterna.

Så här lämna du synpunkter

Synpunkter på Ei:s förslag på incitamentsföreskrifter skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2021–100220. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 19 september 2023.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Dokument för synpunkter

Remisstiden är slut, om du vill ta del av de dokument som skickades ut, kontakta registrator.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Marie Swenman
Analytiker
Energisystem

016-16 27 79

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter