Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:36:24

Ei satsar på mer vägledning i IKN-frågor

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga elledningar i Sverige. I vissa fall är dock elledningar undantagna och får byggas och användas utan tillstånd, så kallade icke koncessionspliktiga nät (IKN). Undantagen finns i IKN-förordningen men är man osäker på om en ledning omfattas, kan man begära ett bindande besked från Energimarknadsinspektionen (Ei). I den pågående energiomställningen har detta blivit allt vanligare, därför har vi tagit fram vägledande information på ei.se som ska göra det enklare att förstå vilka regler som gäller.

Undantagen finns listade i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (IKN-förordningen) Länk till annan webbplats. och de gäller direkt. Det betyder att det inte är något krav på att det ska finnas ett beslut om undantag för en ledning.

— Samhällets möjlighet till flexibel användning av elnätet skulle vara begränsad om inte möjligheten till undantag fanns. Det händer mycket på energiområdet, inte minst när det gäller elledningar som behövs i den pågående energiomställningen. Därför kom det nya regler i IKN-förordningen i början av 2022 som ska underlätta delning av lokalproducerad el och möjligheten att ta tillvara produktionen från förnybara energikällor, säger Conny Bäckman, en av de jurister som arbetar med IKN på Ei.

Färre ansökningar och kortare handläggningstider på sikt

De flesta IKN-nät i Sverige byggs och används utan bindande besked från Ei. Det beror på att det i de flesta situationer är klart vad som gäller. Den utvecklade informationen på ei.se om undantagsbestämmelserna och om de bindande besked som Ei fattat, är vägledande för liknande situationer framåt.

— Nu när informationen är på plats hoppas vi att den ska leda till ökad tydlighet, och på sikt färre begäranden om bindande besked och kortare handläggningstider. Dock finns så klart möjligheten kvar att vid oklarheter begära bindande besked från Ei, berättar Louise Hultmark, en av juristerna som arbetar med IKN.

Ei fattar beslut enbart utifrån IKN-förordningen och bedömer inte sådant som ekonomi, miljökonsekvenser eller elsäkerhet. Om man får ett bindande besked, är det därför viktigt att även se över annat som kan behövas vid en installation.

Flest frågor om delning av el, och mer vägledning läggs ut efter hand

Den vanligaste frågan till Ei:s IKN-grupp rör delning av el, exempelvis vad som gäller om en bostadsrättsförening vill sätta upp solceller.

— Vi får många frågor från bostadsrättsföreningar om att sätta upp solceller på taken på flerbostadshus. Är ledningsnätet inom en fastighet som bostadsrättsföreningen äger, räcker det med en anslutning till lokalnätet. Korsar ledningsnätet fastighetsgräns däremot, krävs det åtminstone en anslutning per fastighet till lokalnätet, berättar Louise Hultmark.

Ei kommer fortsätta att utveckla informationen på webben. Vi kommer fatta nya beslut om bindande besked i oprövade situationer och dessa, men även relevanta domar, kommer löpande att läggas ut.

Ei har lagt ytterligare förslag i rapporten om slutna distributionssystem

Trots att IKN-förordningen genomgick förändringar i januari 2022 ansåg Ei i rapporten Slutna distributionssystem och interna nät (Ei R2022:12) att det finns ytterligare behov av ändringar.

Exempelvis föreslår Ei att överföring av el för någon annans räkning ska få ske även inom allmänna och enskilda institutioner, och att ledningar för fartygs elbehov undantas från kravet på nätkoncession. Ei föreslår även en utökning av undantaget för produktionsanläggningar när det gäller inmatning av el till det allmänna elnätet. Undantaget bör, under vissa förutsättningar, även omfatta energilagringsanläggningar, anläggningar för förbrukning av el eller anläggningar för omvandling av el till en annan energibärare.

Rapporten lämnades till regeringen strax innan jul förra året.

Här hittar du Ei:s information om IKN.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter