Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:04:17

Nätutvecklingsplaner – välkommen att lämna synpunkter på kommande inrapportering

I slutet av nästa år ska elnätsföretagen offentliggöra och lämna in sina nätutvecklingsplaner till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei tar just nu fram föreskrifter för hur inrapporteringen ska gå till och vill gärna ha in synpunkter från branschen och andra i det arbetet. Därför publiceras nu en vägledning inför inrapporteringen som elnätsföretag och andra kan lämna synpunkter på till och med den 16 augusti.

Enligt bestämmelserna i ellagen ska systemansvariga för distributionssystem*, det vill säga ett distributionsnätsföretag (elnätsföretag), ta fram en plan för hur nätverksamheten ska utvecklas, en så kallad nätutvecklingsplan. Denna plan ska offentliggöras och lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Bestämmelserna om att elnätsföretag ska ta fram en nätutvecklingsplan är en del av genomförandet av det europeiska elmarknadsdirektivet.

Ei arbetar nu med att fram föreskrifter för nätutvecklingsplaner. Som ett första steg har ett utkast till vägledning i form av en promemoria tagits fram som beskriver inrapporteringen, vilka uppgifter som nätutvecklingsplanerna ska innehålla och hur elnätsföretagen ska gå till väga för att ta fram planerna och därefter publicera dem. Till och med den 16 augusti 2023 har elnätsföretag och andra möjlighet att lämna synpunkter på vägledningen och komma med input i arbetet.

– När det finns ett förslag på föreskrifter så kommer de också att skickas ut på remiss enligt vanliga rutiner, men genom att publicera en vägledning, ett utkast till promemoria, om innehållet och hur inrapportering ska gå till redan nu hoppas vi få in viktiga synpunkter, samtidigt som vi vill ge de företag som berörs, insyn i arbetet, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Vad är nätutvecklingsplaner?

I elmarknadsdirektivet finns angivet att elnätsföretag ska offentliggöra och lämna in nätutvecklingsplaner till tillsynsmyndigheten minst vartannat år. Planerna ska bland annat innehålla information om elnätens utveckling på kort och lång sikt, med särskild tonvikt på infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last.

Nätutvecklingsplanen ska också omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet och andra resurser som nätägaren kan använda som ett alternativ till att bygga nya ledningar.

Elnätsföretag ska ta fram planerna i samråd med berörda systemanvändare och transmissionsnätsföretag. Berörda systemanvändare kan exempelvis vara, men är inte begränsat till, kommuner, regioner, elproducenter, slutkunder, leverantörer av flexibilitetstjänster och angränsande nätföretag.

Omständigheterna kan ändras och nätutvecklingsplanerna kan därför inte alltid följas som planerat. Det är därför motiverat att planerna inte är juridiskt bindande. Det kommer även vara möjligt att ändra nätutvecklingsplanen.

Så här ser tidplanen ut

Ei fortsätter nu arbetet med att ta fram föreskrifter. Tanken är att ett förslag på föreskrifter ska kunna skickas ut på remiss under hösten för att sedan beslutas innan året är slut och träda i kraft 2024. I slutet av 2024 kommer elnätsföretagen sedan behöva rapportera in sina nätutvecklingsplaner inför perioden 2025–2034.

Till inrapportering nätutvecklingsplaner.

Så här lämnar du synpunkter på vägledningen/promemorian

Synpunkter på promemorian kan lämnas till Ei till och med den 16 augusti 2023.
Synpunkterna skickas via e-post till Ei:s registratur (se e-postadress längre ner). Ange ärendenummer 2022–103336 i ämnesraden.

• Promemorian: Nätutvecklingsplaner 2025–2034 - Vägledning till den första inrapporteringen (observera att dokumentet är ett utkast). - Filen (utkast) har tagits bort eftersom sista svarsdatum har gått ut.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Reglerna

Nätutvecklingsplaner är en del i genomförandet av elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats.. Ei har genom förordning (2022:585) om elnätsverksamhet bemyndigats att utfärda föreskrifter om nätutvecklingsplanens innehåll. Ei har inte möjlighet att utfärda undantag från reglerna.

*Med systemansvariga för distributionssystem avses ett nätföretag som innehar ett lokal- eller regionnät.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter