Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:27:12

Krav på nätkoncession gäller för ledning mellan vätgasanläggning och vindkraftsverk

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit beslut i en begäran om undantag från kravet på nätkoncession. Beslutet innebär att tillstånd krävs för att bygga en elledning mellan vindkraftverk och en vätgasanläggning, där syftet är att producera vätgas till annat än för inmatning av el till det allmänna elnätet.

Ett vindkraftsbolag har begärt bindande besked om det krävs tillstånd för att bygga en elledning mellan en vätgasanläggning och tre befintliga vindkraftverk. Ei:s beslut är att det ledningsnät som planeras inom vindkraftsparken inte är ett så kallat icke koncessionspliktigt nät (IKN), utan omfattas av ellagens krav på nätkoncession (tillstånd).

Begäran gäller en vätgasanläggning där så kallad grön vätgas ska produceras för att levereras till olika slutanvändare. Beslutet betyder att det krävs tillstånd för ledningar mellan anläggningar för produktion av el från förnybara källor och en sådan vätgasanläggning.

Förslag till regeringen om ändrade regler

I december 2022 lämnade Ei förslag på ändringar i undantagen i IKN-förordningen i en rapport till regeringen (Ei R2022:12). Ett av förslagen handlar om att ledningar ska få dras mellan flera anläggningar för produktion av el, energilagringsanläggningar eller anläggningar för produktion av el, energilagringsanläggningar som har en anslutning till elnätet, en anläggning för förbrukning av el eller en anläggning för omvandling av el till en annan energibärare.

Beslut om vätgasanläggning i vindkraftspark, ärendenummer 2022-100105 Länk till annan webbplats.

Rapport: Slutna distributionssystem och interna nät, sida 59-61 (Ei R2022:12) Länk till annan webbplats.

Vad är IKN-förordningen?

För att bygga och använda en starkströmsledning är huvudregeln att det krävs nätkoncession. Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och kallas för icke koncessionspliktiga nät, vilket förkortas IKN. IKN-förordningen är en fullständig lista på elledningar och elnät som inte kräver detta tillstånd.

Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men vid oklarhet om en ledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession går det att hos Ei begära ett bindande besked.

Undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter